Foregangskommune for lokaldemokrati

Lørenskog kommune er sammen med seks andre norske kommuner med i prosjektet foregangskommuner for lokaldemokrati i regi av kommunal- og distriktsdepartementet. Det vil si at kommunene blant annet skal videreutvikle ordninger som innbyggerpanel, nærmiljøråd, Bylab, medvirkningsordninger for flerkulturelle og bredere og tidligere involvering i budsjettarbeidet.

Erfaringene fra prosjektet skal deles med resten av Kommune-Norge, og inspirere kommuner med ulike forutsetninger til å legge til rette for demokratisk deltakelse fra innbyggerne på.

Lørenskogs satsningsområder

I en mangfoldig kommune som Lørenskog er det viktig å skape arenaer hvor mangfoldet gjenspeiles i lokaldemokratiet. Barn, unge og personer med flerkulturell bakgrunn deltar i mindre grad i demokratiet enn den øvrige befolkningen, både tradisjonelt sett og i Lørenskog. Vi ønsker derfor å prioritere økt deltagelse blant disse gruppene og i større grad utvikle medvirkningsarenaer knyttet til de politiske beslutningene.

I prosjektet vil Lørenskog jobbe spesielt med å øke deltakelsen blant innbyggere med flerkulturell bakgrunn og å videreutvikle medvirkningsordningene. Kommunens ungdomsråd får en aktiv rolle med å prøve ut nye former for medvirkning og påvirkning av politiske prosesser i kommunen. 

Prosjektet varer til utgangen av 2023

De andre kommunene som deltar i prosjektet er: Bergen, Bodø, Sunnfjord, Gjøvik, Suldal og Vadsø.

Les mer om lokaldemokratiprosjektet på nettsiden til regjeringen

Kontaktinformasjon politikk@lorenskog.kommune.no