Eiendomsskatt

Eiendomsskatt for annen næringseiendom ble innført i Lørenskog kommune fra 1. januar 2011. Dette i tillegg til allerede innført eiendomsskatt for verk og bruk fra 1. januar 2005.

Det er ikke eiendomsskatt for bolig i Lørenskog kommune.

Verk og bruk

Fram til og med fastsettelsen av eiendomsskatten for 2018 ble eiendomsskatten for eiendommer som skattlegges etter lovens bestemmelse for «verk og bruk», fastsatt slik:

  1. Skattegrunnlag for maskiner og utstyr
  2. + skattegrunnlag eiendom med bygninger og inklusiv tomt etter teknisk verdi
  3. = sum skattegrunnlag for eiendom ansett som «verk og bruk»

Fra og med skatteåret 2019 skjer det to endringer:

  1. Skattegrunnlaget for maskiner og utstyr skal skilles ut i et eget skattegrunnlag og fases ut med 1/7 hvert år i 7 år for til slutt å bli borte.
  2. Skattegrunnlaget for eiendom og tomt skal splittes med en verdi for bygninger og en annen for tomt og begge skal verdsettes etter markedsverdi.

Takstene er gjort på bakgrunn av sjablonmessige verdier for tomter og bygninger. Begge deler er fastsatt ut fra en lokal vurdering, men med et sideblikk på nabokommuner.

For tomtene er det fastsatt en sjablong per kvadratmeter, men slik at særlig attraktive tomter kan få et tillegg. 

For bygningene er det fastsatt ulike sjablonger per kvadratmeter for ulike typer bygninger. 

Andre næringseiendommer, (ikke verk og bruk)

For skatteåret 2019 er det gjennomført lovendringer som gjør at det for eiendommer i kategorien «verk og bruk» måtte foretas en retaksering av alle slike eiendommer.

Forrige generelle taksering av skattepliktige eiendommer i Lørenskog skjedde i 2011. Neste ordinære taksering skulle etter dette skjedd med virkning for skatteåret 2021. Når det på grunn av regelendringene for «verk og bruk» likevel ble nødvendig å taksere om igjen en betydelig del av de skattepliktige eiendommer, gir loven adgang til å fremskynde den alminnelige retakseringen til 2018. Kommunestyret i Lørenskog vedtok derfor i 2018 å foreta en slik retaksering og den ble gjennomført i andre halvår 2018 og begynnelsen av 2019. På bakgrunn av dette har eiendomsskattenemda fastsatt nye takster fra og med skatteåret 2019. 

Takstene er gjort på bakgrunn av sjablonmessige verdier for tomter og bygninger. Begge deler er fastsatt ut fra en lokal vurdering, men med et sideblikk på nabokommuner.

For tomtene er det fastsatt en sjablong pr kvadratmeter, men slik at særlig attraktive tomter kan få et tillegg. 

For bygningene er det fastsatt ulike sjablonger per kvadratmeter for ulike typer bygninger.