Parkeringsgebyr og kontrollsanksjon

Formålet med håndheving av parkeringsbestemmelsene er å ivareta trafikksikkerheten, miljøet og fremkommeligheten til trafikantene, utrykningsbilene, brøytemannskapene og kollektivtrafikken.

Bildet viser ileggelse av gebyr/kontrollsanksjon. - Klikk for stort bilde

Oppgavene til trafikkbetjentene i Lørenskog omfatter håndheving av skiltreguleringene, håndheving etter § 17 i trafikkreglene, håndheving etter § 3 i Vegtrafikkloven og parkeringsforskriften. Dersom det er helt nødvendig foretas inntauing etter § 37 i Vegtrafikkloven og § 38 i parkeringsforskriften.

 


Klagebehandlingen og håndhevelsen skal foregå etter gjeldende regelverk og rettspraksis. Det er viktig for kommunen at klagebehandlingen skal oppfattes som korrekt og lik for alle.

Gjeldene satser 2024:

  • Parkeringsgebyr kr. 900,-.
  • Overtredelse av vilkårene for parkering kr 660,-.
  • Brudd på dokumentasjonsplikt for tidsbegrenset gratisparkering 330,-.
  • Overtredelse av vilkårene på plass reservert for forflytningshemmede kr 990,-.

Klage på parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon

Dersom du ønsker å klage på et ilagt parkeringsgebyr eller en kontrollsanksjon må du sende inn en skriftlig klage innen tre uker til kommunen via vår publikumsportal:

 Publikumsportal parkering

Klagen kan også sendes per post til:

Lørenskog kommune v/kommunalteknikk
Postboks 304, 1471 Lørenskog

Følgende informasjon må oppgis i klagen:

  • Kjøretøyets kjennemerke
  • Saksnummer
  • Navn 
  • Adresse
  • Postnummer og poststed
  • Beskrivelse av klagen