Ditt ansvar som abonnent

Innenfor drift og vedlikehold av vann- og avløpssystemet har både kommunen og abonnentene forpliktelser.

Som eier har du ansvar for dine private ledninger, stoppekran, stakekum, septiktank. Du må også betale vann og avløpsgebyrer og følge forskrifter og retningslinjer.

Private ledninger (stikkledninger)

Er din bolig koblet til kommunalt vann- og avløp, så har du vann- og avløpsrør over din privat eiendom. Alle rør som går fra kommunale ledninger og til bygninger på en eiendom er private vann- og avløpsanlegg og kalles privat stikkledning. Denne private delen av ledningen, er boligeiers eiendom og ansvar.

 

Illustrasjon som viser eiergrensesnitt for vann- og avløpsledninger. - Klikk for stort bilde

  Noen viktige punkter abonnenten har ansvar for:

 

 • Kjenne til plassering av stikkledninger, utvendig/innvendig stoppekran og evt. reduksjonsventil, vannmåler og pumpeanlegg.
 • Vedlikeholde private anlegg (sanitærinstallasjoner, stikkledninger og felleseide private ledningsnett til og med tilkoplingen på kommunens hovedledning)
 • å sikre at private vann- og avløpsanlegg blir installert og vedlikeholdt av godkjent foretak
 • utbedre eventuelle lekkasjer/feil på private anlegg snarest, evt. innen gitte frister.
 • gamle rør, og mangel på vedlikehold kan ha konsekvenser for forsikringsutbetaling ved lekkasjer.
 • er rørene i huset/leiligheten av galvanisert stål og eldre enn 40 år, bør du vurdere å skifte ut rørene.
 • dersom det oppstår lekkasje på en felles privat stikkledning har de tilkoblede husstandene et felles vedlikeholdsansvar. Sjekk hvem du eventuelt deler stikkledning med, og tilstand på den.
 • dersom tilstanden på rør og stikkledninger er ukjent kan du bestille tilstandsrapport og filming av rørene. Ta kontakt med autorisert rørlegger.
 • å sikre byggets vannforsyning mot tilbakeslag til offentlig nett i henhold til gjeldende regler
 • å varsle om uregelmessigheter i forsyningssystemet
 • å være påpasselig med hva du heller/kaster i avløpet (se på fettvett.no og dovett.no)

Felles private ledninger (felles stikkledninger)

Er det flere eiendommer tilknyttet en slik privat stikkledning, er det felles vedlikeholdsplikt. Alle brukerne eier ledningen i felleskap og har felles ansvar. Vi anbefaler at naboene i slike tilfeller har en avtale om hvordan dere skal fordele drift- og vedlikehold og kostnader.

Hvem har ansvar?

Når en felles privat ledning (stikkledning) må repareres, så ser kommunen alle som er tilknyttet denne som ansvarlige (se avtalevilkårene punkt 1.5). Dette gjelder uansett om brukeren er medeier i anlegget eller ikke, og uansett om det foreligger tinglyst erklæring om ansvarsforholdet eller ikke.

Når en felles privat stikkledning etableres, så tinglyses som regel en erklæring som beskriver hvem som er brukere, ansvarsforhold, plikter og rettigheter.

Et forslag til avtale om felles stikkledninger og avtale om stikkledninger over annen eiers grunn:

Se avtale

Viktige punkter å vurdere i en felles avtale:

 • Felles ansvar. Eiere av felles stikkledning må sammen sørge for at ledningene repareres og vedlikeholdes. Det er svært viktig at brukere av fellesledninger snakker sammen og kommer fram til løsninger i felleskap.
 • Fordeling av kostnader. Kommunen kan ikke fordele ansvar eller kostnader mellom eiere, dette er et privatrettslig forhold.
 • Uenighet om vedlikehold. Dersom en eier ikke lenger har vann eller avløp på grunn av skade på felles stikkledning, så kan ikke andre eiere nekte reparering, se sameigelova § 8.
 • Avklaring av ansvar. For å fordele ansvar vil inspeksjon vise om problemet er på felles ledning, eller på ledning inn til ett hus.
 • Tinglyst erklæring. Hvis brukerne ikke har tinglyst erklæring på felles ledninger, så anbefaler vi at dette gjøres. Erklæringen må si hvem som er brukere, rettigheter, plikter og ansvarsforhold. Det er en fordel at dette gjøres før problemer oppstår!

Tips til huskjøper

Når du skal kjøpe hus med privat vann- og/ eller avløpsløsning er det en del ting du bør vite.

Du kan lese mer om dette hos Norsk vann