Påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann i Lørenskog kommune

Hvis du driver industri, verksted eller et serveringsted, er det mulig at avløpsvannet ditt må renses før det slippes på kommunalt nett. Avløpsvann fra bedrifter kan inneholde stoffer som er skadelige for avløpsanlegget. Krav til olje eller fettutskiller fremgår lokal forskrift om olje- og /eller fettholdig avløpsvann for Lørenskog kommune, samt forurensningsforskriftens kapittel 15 og 15A. 

Hvem må ha oljeutskiller og/eller fettutskiller?

Alle virksomheter som har vaskeplass, smørehall, servicehall eller liknende, og produserer oljeholdig avløpsvann, omfattes av krav til oljeutskiller.

Alle virksomheter som serverer eller produserer varmmat, kan ha fettholdig avløpsvann og omfattes av krav til fettutskiller.

Virksomheter som er omfattet av krav til utskilleranlegg, skal søke kommunen om nødvendig tillatelse til påslipp. Dette gjelder også allerede etablerte virksomheter.

Søknad og installasjon av utskiller 

For å få installert utskiller må du ta kontakt med en rørlegger eller leverandør av fett/oljeutskillere. Utskilleren må være utformet og dimensjonert etter Norske standard. Disse vurderingene må gjøres av fagperson. 

Sedimenterbart materiale skal passere slamavskiller eller sandfang før det det ledes til utskilleren. Sandfang/slamfang skal være dimensjonert for maksimal reell vannbelastning. 

Virksomheten skal sørge for at det er utarbeidet en skriftlig, fullstendig søknad som inneholder de nødvendige opplysningene for kommunens behandling. Kommunens digitale søknadsskjema bør benyttes. Skjemaet finner du her. Ved vesentlige endringer av virksomhetens påslippsmengde eller endringer av ansvarsforhold vil det kreves at virksomheten søker om endring av tillatelse. 

Søknaden skal blant annet inneholde informasjon om: 

  • Tømmeavtale med kvalifisert firma
  • Datablad og dimensjoneringsgrunnlagfor utskilleranlegget 
  • Plassering av avløpsanlegg og utslipp- eller påslippspunkt, markert på kart i tilstrekkelig målestokk. Anlegg og rørsystem som fører olje- eller fettholdig avløpsvann skal tydelig vises på kartet 
  • Beskrivelse av påslippssted og dimensjoneringsgrunnlag
  • Samtykke fra kommunens planmyndighet dersom utslippet er i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven.  

 

Fullstendig søknad i overensstemmelse med kravene til lokal forskrift, skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Ved særlige grunner kan kommunen varsle om utvidet saksbehandlingstid. Merk at det er kan være nødvendig med egen søknad for VA-tiltak.   

Krav til drift og utslippskonsentrasjoner

Korrekt drift og regelmessig tømming og rengjøring er avgjørende for olje- og fettutskillerens effekt.

Lørenskog kommune har derfor minimumskrav til hvordan utskilleranlegget skal driftes.

Tømming av fettutskiller

Fettutskilleren skal tømmes før fettlaget er større enn 25 % av total tykkelse av vann-/fettlag og minimum tre ganger pr. året.

Dersom det er mye sedimenterbart materialet i avløpsvannet, eller det oppstår luktproblemer, kan hyppigere tømming være nødvendig.

Krav til utløpsvann fra fettutskilleranlegg

Fettholdig avløpsvann som føres til kommunalt nett skal overholde kravene i tabell 1. 

Tabell 1 Fettholdig avløpsvann

Tabell 1 Fettholdig avløpsvann
Parameter Grenseverdi
Temperatur < 30° C
pH 5,5-8,5
Fett < 100 mg/l

Det er i tillegg et krav om at virksomheten analyser kjemisk oksygenforbruk (KOF).

Tømming av oljeutskiller

Oljeutskiller og oppsamlingstanker for utskilt olje, skal tømmes før 70 % av oppsamlingskapasiteten er oppbrukt, og minst to ganger pr år. Ved tømming skal tykkelse av utskilt lag og dybde i utskiller og sandfang måles. Det kan søkes om mindre hyppig tømming dersom akkumulert olje er liten over tid. Sandfang må tømmes når 50% av lagringsvolumet er fylt opp.

Krav til utløpsvann fra oljeutskilleranlegg

Avløpsvann fra virksomheter med oljeholdig avløpsvann skal overholde kravene i tabell 2.

Tabell 2 Oljeholdig avløpsvann

Tabell 2 Oljeholdig avløpsvann
Parameter Grenseverdi
Temperatur < 45 ° C
pH 5,5-8,5 
Olje < 50 mg/l1)
Suspendert stoff (sedimenterbart materiale) <400 mg/l

Den ansvarlige skal kunne dokumentere hvordan utslipp/påslipp blir kontrollert. I tillegg er det krav om at det analyseres for parametere i tabell 3. 

Tabell 3 Kontrollparameter for virksomheter med oljeholdig avløpsvann

Tabell 3 Kontrollparameter for virksomheter med oljeholdig avløpsvann
Parameter
Bly, Pb 
Kadmium, Cd 
Krom, Cr 
Kvikksølv, Hg 
Nikkel, Ni 
Kobber, Cu 
Sink, Zn 
Oljefraksjon > C5-C10 

 

Krav til rapportering 

Ved tømming av utskilleranlegg skal det gjennomføres en driftskontroll og prøvetakning av anlegget. Hensikten er å dokumentere overfor kommunen at anlegget er i forskriftsmessig stand og drives i henhold til de krav kommunen har stilt. 

Virksomheten er ansvarlig for at følgende dokumentasjon sendes til kommunen fortløpende og senest innen 14 dager virksomheten har mottatt dokumentasjonen:  

  • tømmerapporter for olje- og fettutskillere
  • kontroll/servicerapport for utskilleren
  • analyserapporter av vannprøver

 

Det anbefales at virksomheten avtaler med tømmefirma at de oversender dokumentasjon direkte til kommunen.  

Rett til kontroll 

Kommunen ved kommunalteknikk skal ha uhindret adgang til eiendom der forurensning kan oppstå eller har oppstått. Kommunalteknikk kan kreve å få lagt fram og få granske dokumenter og annet materiale som angår olje- eller fettutskilleranlegget og driften av dette. 

Virksomheten må betale et gebyr for tilsynet. 

Sanksjoner 

Dersom virksomheten ikke drifter sitt utskilleranlegg i henhold til krav i lokal forskrift eller imøtekommer krav til rapportering, kan kommunen ilegge tvangsmulkt i medhold av forurensningsloven § 73. 

Ved gjentatte eller vedvarende brudd på forskriften kan kommunen pålegge virksomheten å stanse sitt påslipp av olje- eller fettholdig avløpsvann. 

Nyttige lenker