Overvann

Klimaendringer fører til hyppigere og kraftigere nedbør. Sammen med økt fortetting og urbanisering, gir det stadig større utfordringer knyttet til håndtering av overvann.

I årene fremover er det ventet at vi vil oppleve mer styrtregn. Det gir utfordringer med overvann i byer og tettbygde strøk. Overvann er når nedbør eller smeltevann renner av på tak, asfalterte gater og andre tette flater. I større mengder kan overvann føre til oversvømmelser, flom, ras og skader på bygninger og infrastruktur.

Avløpsnettet er ikke dimensjonert for å ta imot alt vannet som kan oppstå ved kraftige regnskyll. Når rørene blir fulle finner vannet andre veier, og vi kan få vann i kjellere, oversvømte veier og elver som går over sine bredder.

 

Illustrasjon for håndtering av overvann på egen eiendom.  - Klikk for stort bilde

 Grunneier har selv ansvaret for håndtering og eventuell bortleding av takvann, drensvann og overvann fra egen eiendom. Overvann skal i størst mulig grad tas hånd om lokalt, på en slik måte at vannet ikke skaper problemer eller ulemper for egen eiendom eller naboeiendommer.

 

Dette er viktig for å redusere faren for oversvømmelser og for å opprettholde vannets naturlige kretsløp. 

Her kan du lese kommunens retningslinjer for overvannshåndtering. (PDF, 17 MB)

Her kan du lese kommunens Masterplan for overvann og blågrønn struktur i sentrumsområdet.

Grunneier har ansvaret for sikring av egen eiendom mot flom i bekker og vassdrag. Dette gjelder også i forhold til erosjon og utrasing.

Elvene og bekkene våre tåler ikke mer vann og med økte klimaendringer forventes det oftere og kraftigere regn. Derfor er det desto viktigere at alle selv hjelper til og håndterer regnvann på egen eiendom, så langt det lar seg gjøre. Dersom du skal lede vannet vekk fra eiendommen, må du søke om tillatelse til tilknytning til kommunale overvannsledninger. Merk at overvann aldri skal, under noen omstendighet, tilknyttes spillvannsledningene (separate kloakkledninger).

Overvann i plan- og byggesaker

Det er viktig at det planlegges for god overvannshåndtering tidlig i prosessen, slik at det avsettes nok plass til åpne, blågrønne overvannsløsninger.

For å sikre gode løsninger krever vi at overvannshåndteringen på tomten prosjekteres av fagfolk. Det er mulig å søke KOMT om et mengdebegrenset påslipp av overvann til kommunale ledninger, men dette tillates bare dersom det er svært vanskelig å håndtere alt overvannet på tomten.

I slike tilfeller må du dokumentere at du gjør det som er mulig for å infiltrere og forsinke vannet. Mengdene må begrenses ved hjelp av grønne tak/vegger, lokal infiltrasjon, lokal og åpen fordrøyning og lignende. Du må sende inn søknad om forhåndsuttalelse sammen med sjekkliste for overvannshåndtering.

Hva kan du som huseier gjøre?

Som huseier er det viktig å sørge for at vann fra taknedløp og andre tette flater frakobles avløpsnettet, ledes ut på bakken og vekk fra huset. Å sørge for at vannet naturlig trenger ned i bakken og forsinke vannet mest mulig slik at ikke alt renner til ledningsnettet med en gang, minsker risikoen for oversvømmelser.

Hold igjen vannet på overflaten

Regnbed, som er et nedsenket blomsterbed, og grønne grøfter bidrar til at vannet holdes igjen på overflaten og renner saktere ned i grunnen. Da er det mindre risiko for oversvømmelser.

Hold rister og takrenner åpne

Rens rister, kummer og takrenner for blader og kvister, slik at vannet kan renne fritt. Det er et felles ansvar å sørge for at rister er åpne, også de i veier utenfor boliger.

Kommunens ansvar

Kommunen har det overordnede ansvaret for å sørge for en helhetlig og bærekraftig overvannshåndtering i kommunen. I tråd med tretrinnsstrategien har kommunen et særlig ansvar for trinn tre, trygge flomveier til resipient.