Vedtekter for Lørenskogs kommunale barnehager

Fastsatt av kommunestyret 09. Februar 2022 i KS sak 007/22, med hjemmel i lov 17.06.2005 nr. 64 Lov om barnehager § 7 fjerde ledd og § 12 a fjerde ledd.

Kapittel 1. Virkeområde m.m.

§ 1. Virkeområde og eierforhold

Forskriften gjelder for alle kommunale barnehager i Lørenskog kommune. Lørenskog kommune står ansvarlig for driften av alle kommunale barnehager.

§ 2. Formål

Barnehagene drives i samsvar med § 1 i barnehageloven (formål), kommunale vedtak og planer for den enkelte barnehage.

Barnehagene følger barnehagelovens bestemmelser, forskrifter og retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

§ 3. Norm for barns lekeareal

Norm for barns lekeareal innendørs er 4 kvadratmeter netto for barn over tre år og 5,3 kvadratmeter netto for barn under tre år.

§ 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Samarbeidsutvalget består av to foreldre/foresatte og to ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Oppvekst- og utdanningsutvalget i Lørenskog kommune skal oppnevne én politisk representant til barnehagens samarbeidsutvalg.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Kapittel 2. Opptak m.m.

§ 5. Opptaksmyndighet

Kommunedirektøren er opptaksmyndighet. Kommunedirektøren kan videre delegere dette til andre i administrasjonen.

§ 6. Søknadsfrist

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars. Det er anledning til å søke barnehageplass utenom fristen, til supplerende opptak.

§ 7. Opptakskrets

Opptakskrets for de kommunale barnehagene er Lørenskog kommune.

§ 8. Opptakskriterier for hovedopptak

Først tildeles plasser til barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak etter lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) § 4-12 og § 4-4 annet og fjerde ledd, jf. barnehageloven § 18.

Krav til dokumentasjon – barn med nedsatt funksjonsevne jf. barnehageloven § 18 første ledd.  Dokumentasjon fra sakkyndig instans må bekrefte at barnet har nedsatt funksjonsevne. Begrepet nedsatt funksjonsevne omfatter ulike fysiske funksjonsnedsettelser, utviklingshemming, språk- og talevansker, atferdsvansker og psykiske lidelser.

Vurderingen må ta stilling til om funksjonsnedsettelsen og dens konsekvenser for barnet skaper et større behov for barnehageplass enn for barnehagebarn ellers. Med sakkyndig instans menes de faglige instanser og personer som har hatt med barnet å gjøre fra det ble født eller fra det tidspunkt funksjonsnedsettelsen ble oppdaget/diagnostisert. Dette kan for eksempel være lege, helsestasjon eller PP-tjeneste.

Dokumentasjonen må ikke være eldre enn tre måneder når søknaden sendes kommunen.

Krav til dokumentasjon – barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester § 4-12 og § 4-4 annet og fjerde ledd, jf. barnehageloven § 18.

Vedtak i henhold til barnevernloven må dokumenteres med fylkesnemndas vedtak, barneverntjenestens vedtak eller domstolvedtak.

Deretter tildeles plasser til barn med lovfestet rett til plass.

Hvis det må prioriteres mellom barn innenfor de forskjellige prioritets gruppene, vil dette gjøres etter alder. Opptaket skjer innenfor hvert årskull. Plassene innenfor årskullet blir fordelt etter fødselsdato hvor de som er født tidligst på året får plass først. Unntaket er barn som fyller 2 år i opptaksåret som tildeles etter alder som regnes fra 1. desember. De øvrige alderskullene tildeles plass etter alder regnet fra 1. januar som beskrevet over. Dersom flere barn med samme prioritet og fødselsdato ønsker plass i den samme barnehagen, tildeles plassen ved trekning. Barnet med det laveste trekningsnummer får tilbud om plass først.

Tildelingen skjer i følgende rekkefølge:

a) Barn med søsken i den aktuelle barnehagen ved oppstart.

Hvis en familie søker plass for to eller flere barn, vil barna først være en del av den ordinære opptaksrunden. Eventuelle andre prioritets årsaker vil ivaretas.  Når det første av søsknene får plass i en barnehage, vil de andre barna få søskenprioritet i denne barnehagen allerede i samme runde av hovedopptaket. Hovedopptaket består av flere runder som foretas i perioden 1. mars til 30. juni.

b) Barn fra familier som har store belastninger på grunn av nedsatt funksjonsevne eller alvorlig og varig sykdom hos foresatte eller søsken.

Krav til dokumentasjon:

Legeerklæring som dokumenterer at nedsatt funksjonsevne eller sykdom hos foresatte eller søsken er alvorlig og varig. Legeerklæringen må dokumentere at familien har reelt behov for å få sitt ønske om barnehage oppfylt.

Legeerklæringen må beskrive familiens totale situasjon. Dette inkluderer familiens psykososiale fungering, familiens nettverk og praktiske problemer ved levering og henting i barnehagen knyttet til funksjonshemming eller sykdom hos foresatte eller søsken.

Dokumentasjonen må ikke være eldre enn tre måneder når søknaden sendes kommunen.

c) Barn av enslige forsørgere i arbeid/utdanning.

Krav til dokumentasjon

Vedtak om stønad til enslig mor eller far etter folketrygdloven. Arbeid og utdanning dokumenteres ved bekreftelse fra arbeidsgiver eller studiested.

d) Barn av minoritetsfamilier med særlig behov for norskopplæring.

Krav til dokumentasjon

Begge foreldre må ha en annen språk- og kulturbakgrunn enn norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dokumentasjon fra helsestasjonen som bekrefter barnets behov for særlig norskopplæring.

e) Øvrige barn

Tildeling av plass vil i denne gruppen foretas på følgende måte:

  1. Barn som har barnehagen på første eller andre valg.
  2. Barn som har barnehagen på tredje valg.
  3. Barn som har barnehagen på fjerde valg.
  4. Fordeling av barn som ikke har fått plass i noen av sine valgte barnehager.

§ 9. Brukernes ønsker

Brukernes ønsker, og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. jf. barnehageloven §12 første ledd. Dersom det ikke er ledige plasser i de søkte barnehagene, kan kommunen tilby plass i en annen barnehage.

§ 10. Om retten til å bli satt på søkerliste til sitt første ønske

Søkere som ikke har fått sitt første ønske oppfylt, skal få mulighet til å bli satt på søkerliste ved denne barnehagen, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1477 om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage (saksbehandlerforskriften) § 3 annet ledd. Retten til å bli satt på søkerliste gjelder uavhengig av om søker har akseptert den tilbudte barnehageplassen eller ikke. Ved supplerende opptak skal først søkere fra søkerlisten tilbys plass i samsvar med opptakskriteriene. Søkere som etter barnehageloven § 18 har rett til prioritet ved opptak i barnehage, skal alltid gå foran ved tildeling av plass.

§ 11. Opptakskriterier for supplerende opptak

Ved supplerende opptak tildeles barnehageplass etter samme opptakskriterier som ved hovedopptak.

Kapittel 3. Foreldrebetaling

§ 12. Regulering av betalingssatsene

Maksimalgrensen for betaling av en barnehageplass blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Lørenskog kommune følger Stortingets vedtak. Betaling for kost kommer i tillegg. Kostpengene kan justeres med endelig virkning ved vedtak i kommunestyret innenfor de rammer som kommunestyret fastsetter i sitt årlige budsjettvedtak. Endringer kan skje midt i barnehageåret. Foresatte skal varsles minst 6 uker før ikrafttredelse.

§ 13. Betalingsbetingelser

Den årlige oppholdsbetalingen fordeles over 11 måneder. Juli måned er betalingsfri. Ferie hos barn/foresatte utenom juli gir ikke fratrekk i oppholdsbetalingen. Det gis forholdsmessig fratrekk i oppholdsbetalingen ved barns sykefravær på fire sammenhengende uker eller mer. Sykefraværet må dokumenteres ved legeattest. Foreldrebetaling løper fra startdato i tilbudsbrevet eller fra avtalt oppstartdato, og skal skje forskuddsvis.

Betaling skal skje månedlig med forfall den 20. hver måned. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. For purringer sendt tidligst 14 dager etter at kravet er forfalt kan det ilegges purregebyr.

Der hel plass blir delt mellom to barn kommer det et tillegg på kr.150,- per barn.

§ 14. Reduksjon i foreldrebetaling

Det kan søkes om reduksjon i foreldrebetaling. Foresatte må sende søknad hvert år. For å få redusert foreldrebetaling påfølgende måned, må søknaden sendes innen den 5. hver måned.

Lørenskog kommune behandler søknader om redusert foreldrebetaling etter de nasjonale reglene for moderasjonsordninger i forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Kapittel 4. Oppsigelse av barnehageplass m.m.

§ 15. Tidspunkt for oppstart og avslutning av barnehageplass

Startdato fremkommer i tilbudsbrevet. Dersom plassen ikke er tatt i bruk innen en måned etter oppgitt startdato, blir plassen tildelt et annet barn.

Kommunal barnehageplass tildeles ut juli måned det årete barnet fyller seks år. Dersom barn får innvilget utsatt skolestart, beholder barnet plass i barnehagen ut juli måned det årete barnet fyller syv år. Foresatte trenger ikke søke på nytt, men må varsle styrer innen 1. mars om at det søkes utsatt skolestart.

Ved eventuell flytting, nedleggelse, rehabilitering, omorganisering e.l. av barnehagen, kan tilbudet bli videreført i en annen barnehage.

§ 16. Oppsigelse fra foresatte

Barnets foresatte kan si opp plassen med to måneders varsel fra den 1. i måneden. Oppsigelse skal være skriftlig. Betaling påløper i oppsigelsestiden.  

§ 17. Oppsigelse fra kommunen

Kommunedirektøren kan, med tre måneders varsel fra den 1. i hver måned, foreta en generell oppsigelse av samtlige barnehageplasser i den enkelte barnehage.

Kommunedirektøren kan si opp plassen med to måneders varsel fra den 1. i måneden, dersom det foreligger vesentlig mislighold av avtalen. Oppsigelsen skal være skriftlig. Som vesentlig mislighold regnes blant annet:

a) dersom plass er tildelt på grunnlag av uriktige opplysninger av vesentlig betydning gitt av foresatte.

b) ikke betalt oppholdsbetaling til tross for purringer i henhold til betalingsrutinene. Før familien blir fratatt barnehageplassen skal familien tilbys økonomisk veiledning, eventuelt settes i kontakt med nødvendige hjelpeinstanser.

c) ved vesentlig fravær, uten at fraværet er avtalt med barnehagen.

d) dersom plassen ikke tas i bruk som bestemt i § 15.

e) dersom avtalt oppholdstid overskrides gjentatte ganger.

f) Dersom særskilte forhold gir grunn til oppsigelse.

§ 18. Flytting ut av kommunen

Ved flytting ut av kommunen kan plassen beholdes maksimalt i to måneder etter faktisk flyttedato. Dersom særlige grunner tilsier at barnet bør fortsette i barnehagen utover to måneder, kan det søkes om å beholde plassen for en tidsbegrenset periode. Eksempler på særlige grunner kan være:

a) i påvente av tilrettelegging i ny barnehage for barn med vedtak etter barnehageloven § 19

b) vedtak etter barnevernloven der barnehageplass er et tiltak.

Kapittel 5. Ferie m.m.

§ 19. Planleggingsdager

Barnehagen har fem planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Barnehagen holdes stengt disse dagene. Kommunedirektøren avgjør når barnehagen skal holde stengt i forbindelse med planlegging.

§ 20. Ferie

Barna skal i løpet av kalenderåret ha fire uker fri fra barnehagen, med minst tre uker fri i perioden fra og med uke 26 til og med uke 33. Skjema for ferieavvikling skal i god tid før avvikling av ferie leveres barnehagen, etter nærmere beskjed fra styrer. De fem planleggingsdagene kan regnes som feriedager etter søknad fra de foresatte.

§ 21. Åpningstid

Barnehagen holdes åpen mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl. 17.00, unntatt helligdager, offentlige fridager, julaften og nyttårsaften. Dagen før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00. Barnehagen holder stengt i uke 28 og 29.

§ 22. Klage

Enkeltvedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages. Klagen fremsettes for kommunen. Klageinstans er Lørenskog kommunes særskilte klagenemnd.

Følgende vedtak kan påklages:

a) vedtak om avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptaket

b) ikke innfridd ønske om barnehage nr. 1 og 2 ved hovedopptaket

c) vedtak om avslag på søknad om barnehageplass ved supplerende opptak for søkere

 med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13

d) vedtak om oppsigelse av barnehageplass

§ 23. Forsikring

Kollektiv ulykkesforsikring er tegnet for alle barna som har plass i de kommunale barnehagene.

§ 24. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. mars 2022. Fra samme tid oppheves vedtekter for Lørenskog kommunale barnehager av 1. mars 2020.