Tap og skade av nettbrett

Lørenskog kommune har utarbeidet en rutine for elevers og foresattes erstatningsansvar ved utlån og bruk av nettbrett. Rutinen er utformet i tråd med reglene i skadeserstatningsloven om barn og foreldres erstatningsansvar, jf. §§ 1-1 og 1-2.

Elevene og foreldre har ansvar for å ta vare på og sørge for at nettbrettet er i orden og kan brukes i opplæringen. Dersom nettbrettet blir skadet eller tapt, gjelder følgende ved fastsetting av erstatningsansvar:

  1. Har en elev skadet eller mistet et nettbrett med vilje eller fordi eleven var uforsiktig, vil kommunen normalt kreve at eleven erstatter nettbrettet. Ved fastsetting av hvor mye eleven skal betale, skal kommunen ta hensyn til elevens alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers.
  2. Dersom en elev har skadet eller mistet nettbrettet med vilje eller ved å være uforsiktig, kan kommunen kreve at foreldrene erstatter inntil kroner 1500. Dette gjelder selv om kommunen også kunne krevd at eleven erstattet hele eller deler av tapet etter punkt 1.
  3. Krav fremsatt etter disse reglene vil bli behandlet etter kommunal forskrift om ordensreglement for grunnskolen, Kapittel IV Saksbehandling.
  4. Dersom nettbrett blir stjålet, skal tyveriet politianmeldes og kopi av anmeldelse leveres rektor ved skolen.