Skoleskyss

Målgruppe

  • Elever i grunnskole og privatskole
  • Elever med funksjonshemning
  • Elever som er midlertidige skadet eller syke

Kriterier

Grunnskoleelever i Akershus som bor i fylket, har rett til å reise gratis til og fra skole innen bostedskommune hvis:

  • Eleven går i 1. klasse og har minst 2 km skolevei
  • Eleven går i 2. – 10. klasse og har minst 4 km skolevei
     

Fri skoleskyss kan også innvilges ut fra medisinske kriterier eller hvis skoleveien er registrert som trafikkfarlig.

Elever som får innvilget gratis skoleskyss ut fra avstanden mellom hjem og skole har ikke rett til gratis skyss i forbindelse med skolefritidsordningen.

Går du på privatskole, har du rett til skoleskyss bare innenfor grensene av den kommunen der du bor.   

Søknad

Foreldre/foresatte sender søknad om skoleskyss til skolen. 

Lover og regler

Retten til fri skoleskyss følger av bestemmelser i opplæringsloven, privatskoleloven og tilhørende forskrifter. Akershus fylkeskommune har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for skyss i grunnskolen. Nærmere informasjon finnes på Ruter sine sider om skoleskyss

Vedtaksmyndighet

Det er Akershus fylkeskommune som fatter vedtak om skoleskyss. I Akershus er fylkeskommunens ansvar og myndighet knyttet til skoleskyss delegert til Ruter As. Kun når det gjelder skyss saker på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei under opplæringslovens avstandsgrenser, fatter kommunen vedtak.  

Klagemulighet

Vedtak om rett til gratis skoleskyss kan påklages i henhold til forvaltningsloven §28. Klagefristen er tre uker fra det tidspunktet underretningen om vedtaket er mottatt. Klageorganet er statsforvalter i Oslo og Viken. En eventuell klage sendes inn via Ruter As. 

Har du ytterligere spørsmål i forhold til skoleskyss kan du kontakte Oppvekst og utdanningssektoren i Lørenskog kommune.

Telefon: 67 93 40 00
E-post: postmottak@lorenskog.kommune.no