Forsterket spesialpedagogisk tilbud (base)

Elever med diagnose psykisk utviklingshemmet og/eller har store generelle lærevansker tilknyttet andre utviklingsforstyrrelser kan søke om forsterket spesialpedagogisk tilbud (base). Lørenskog kommune har et begrenset antall plasser i det forsterkede spesialpedagogiske tilbudet. 

Skolene som har forsterket spesialpedagogisk tilbud er:

 • Benterud skole
 • Fjellhamar skole
 • Fjellsrud skole
 • Løkenåsen skole
 • Rasta skole

Kriterier for søknad

 1. Eleven må ha registrert bostedsadresse i Lørenskog kommune ved søknadsfristens utløp, eller på annen måte kunne dokumentere at flytting har skjedd/ vil finne sted innen kort tid (for eksempel kjøpskontrakt eller leiekontrakt av en lengre varighet). 
 2. Eleven må ha sakkyndig vurdering som viser elevens nåværende behov og forutsetninger.
 3. Eleven må ha diagnose psykisk utviklingshemmet og/eller ha store generelle lærevansker tilknyttet andre utviklingsforstyrrelser.

Foreldrenes begrunnelse for søknad

 • Legg ved aktuelle vedlegg som viser de siste medisinske opplysningene, herunder eventuelle diagnoser.
 • Dersom vedleggene tidligere er sendt inn til enten PP-tjenesten, skole, barnehage eller skolekontoret, er det tilstrekkelig å skrive hvem det er sendt til.
 • Sakkyndige vurderinger som PP-tjenesten allerede har tilgang til, trenger ikke legges ved.

Slik søker du

Det er foreldrene eller andre som har omsorgen for eleven som bestemmer om de ønsker å søke om plass ved dette tilbudet. Fyll ut elektronisk søknadsskjema: Lenke til skjema

Søknadsfristen er 15. juni, ett år før skolestart. Tilflyttere søker så snart som mulig.

Fordeling av elever gjøres ut fra:

 • Omfanget av elevenes lærevansker, og behovet for medisinsk oppfølging og fysisk tilrettelegging, herunder pleiebehov.
 • Elevgruppens sammensetning.
 • Personalets spesialkompetanse innenfor ulike vanskeområder på den enkelte base.

Dersom det er flere søkere enn ledige plasser ved skolene vil søkerne bli prioritert ut fra:

 • Omfanget av elevenes lærevansker, og behovet for medisinsk oppfølging og fysisk tilrettelegging, herunder pleiebehov.
 • Nærskolens muligheter for nødvendig tilpasning og tilrettelegging for eleven.
 • Elevgruppens sammensetning.

Svar på søknad

Tilbud om plass i det spesialpedagogiske tilbudet sendes ut til foreldre før oktober, med svarfrist 15. oktober. Dersom dere ikke får plass i et spesialpedagogiske tilbudet er det nærskolen som har ansvar for å tilrettelegge for eleven. Vedtak om nærskole for 1. og 8. trinn sendes ut i mars.