Helhetlig spesialpedagogisk tilbud på ungdomstrinnet (ressurssenter)

Elever på ungdomstrinnet med store (generelle) lærevansker kan søke om helhetlig spesialpedagogisk tilbud. Lørenskog kommune har et begrenset antall plasser i dette tilbudet. Tilbudet gis ved Løkenåsen skole.

Kriterier for søknad

 1. Eleven må ha registrert bostedsadresse i Lørenskog kommune ved søknadsfristens utløp, eller på annen måte kunne dokumentere at flytting har skjedd/ vil finne sted innen kort tid (for eksempel kjøpskontrakt eller leiekontrakt av en lengre varighet). 
 2. Eleven må ha sakkyndig vurdering som viser elevens nåværende behov og forutsetninger, samt med anbefaling fra PP-tjenesten om spesialundervisning (i alle fag).
 3. Eleven må ha store sammensatte eller generelle lærevansker.
 4. Eleven må ha behov for et særlig tilrettelagte opplæringstilbudet (fysisk tilrettelegging, særskilt organisering, spesialkompetanse hos undervisningspersonalet).

Foreldrenes begrunnelse for søknad

 • Legg ved aktuelle vedlegg som viser de siste medisinske opplysningene, herunder eventuelle diagnoser.
 • Dersom vedleggene tidligere er sendt inn til enten PP-tjenesten, skole, barnehage eller skolekontoret, er det tilstrekkelig å skrive hvem det er sendt til.
 • Sakkyndige vurderinger som PP-tjenesten allerede har tilgang til, trenger ikke legges ved.

Slik søker du

Det er foreldrene eller andre som har omsorgen for eleven som bestemmer om de ønsker å søke om plass ved dette tilbudet. Fyll ut elektronisk søknadsskjema: Lenke til søknadsskjema

Søknadsfristen er 15. juni, ett år før skolestart på ungdomstrinnet. Tilflyttere søker så snart som mulig.

Fordeling av elever gjøres ut fra:

 • Elevens forutsetninger for deltakelse i den faglige og den sosiale skolehverdagen
 • Omfang av lærevanskene

Dersom det er flere søkere enn ledige plasser ved skolene vil søkerne bli prioritert ut fra:

 • Elevens forutsetninger for deltakelse i den faglige og den sosiale skolehverdagen
 • Omfang av lærevanskene

Svar på søknad

Tilbud om plass i det spesialpedagogiske tilbudet sendes ut til foreldre før oktober, med svarfrist 15. oktober. Dersom dere ikke får plass i et spesialpedagogiske tilbudet er det nærskolen som har ansvar for å tilrettelegge for eleven. Vedtak om nærskole for 1. og 8. trinn sendes ut i mars.