Informasjon til deg som er forelder

Det er foreldrene som har ansvar for å ta vare på sine barn. Noen ganger, av ulike grunner hender det at det er vanskelig for foreldre å gi barn og ungdom den tryggheten og støtten de trenger for å ha en god oppvekst. 

Barn og ungdom skal ha en god hverdag, hjemme og der de ellers er. De skal oppleve seg trygge og merke at de voksne rundt seg bryr seg om dem.

Noen ganger har familier og voksne det vanskelig. Dette kan det være mange ulike årsaker til, og det går ofte utover barna i familien. Det kan for eksempel gjøre at barna dine ikke får den støtten og hjelpen de trenger for at de skal ha det bra i hverdagen sin.

Mange får hjelp i sitt nettverk

Ofte vil de voksne og barna kunne få hjelp fra noen de kjenner for at hverdagen skal være bra. Fra eget nettverk eller fra for eksempel barnehagen, skolen eller helstasjonen. Noen ganger trenger familien mer hjelp og støtte, og da skal barneverntjenesten i Lørenskog kommune hjelpe til.

Du kan selv be om hjelp til deg og dine barn.

Du kan drøfte din situasjon med barneverntjenesten, og få råd om hva du kan gjøre videre. Du kan velge å være anonym i kontakten med barnevernet. 

Hva skjer når vi mottar en henvendelse om et barn?

Barneverntjenesten arbeider etter barnevernloven. Barnevernloven har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid, samt at barn og unge skal sikres trygge oppvekstsvilkår. Her kan du lese lov om barneverntjenester (barnevernloven) – Lovdata.

Alle kan ta kontakt

Alle kan ta kontakt med barneverntjenesten om bekymring for barn eller ungdommer. En slik henvendelse kalles bekymringsmelding.

Når vi får en bekymringsmelding, må vi innen en uke bestemme om familiens situasjon skal undersøkes nærmere med tanke om barnevernet kan være til hjelp og støtte, eller om meldingen skal henlegges uten videre kontakt

Henleggelse av bekymringsmelding

Dersom vi ikke vurderer at det er behov for videre undersøkelse, vil bekymringsmeldingen bli henlagt. Foreldre kan få bistand til å ta kontakt med andre hjelpeinstanser ved behov.

Opprettelse av undersøkelse

Dersom vi oppretter en undersøkelse om barnas og familiens situasjon, har vi tre måneder til å kartlegge behov og vurdere om og på hvilken måte barnevernet kan være til hjelp. Dette skjer i tett samarbeid med barna og foreldrene.

Vi bruker tid på å bli kjent med barnet og familien.

Barneverntjenesten bruker tid på å bli kjent med barnet og familien. Barn og foreldres syn på og beskrivelser av situasjonen er sentralt for å kunne vurdere hva slags behov barnet og foreldre har, og om familien trenger barnevernets hjelp. Vi innhenter også ofte informasjon fra andre instanser som for eksempel fra helsestasjon, barnehage, skole og fastlege. Dette skjer etter samtykke fra foreldre og barn.

En undersøkelse kan ende med henleggelse eller opprettelse av tiltak fra barnevernet.

Videre hjelp fra barnevernet

Dersom familien og barna selv ønsker hjelp, og barneverntjenesten vurderer at vilkår for å gi hjelp er til stede, så vil barneverntjenesten fatte vedtak om hjelpetiltak. Dette vedtaket inneholder beslutninger om hva slags type hjelp og hvilke tiltak som tilbys barna og foreldrene.

Les mer om barnevernet på nettsidene til Bufdir. 

Barneverntjenesten kan hjelpe dere

Vi har møtt mange barn og unge i barnevernet som har opplevd at mamma og pappa av ulike grunner ikke har klart å ta godt nok vare på dem. Det kan være at du selv har opplevd vonde ting, at dere foreldre krangler mye, at du drikker for mye alkohol eller bruker andre rusmidler, eller at du slår barna dine eller den du bor sammen med.

Vi i barneverntjenesten har ansvar for å hjelpe til når livet er vanskelig. Det kan være at du ser at barnet ditt strever i hverdagen eller at du strever selv.

Vi hjelper deg og din familie til å finne ut av ting

Når barn eller ungdom ikke har det bra, skal barneverntjenesten hjelpe dere med å finne ut av hvorfor ting er vanskelige og hvordan ting blir bedre. Barneverntjenesten bruker mye tid på å bli kjent med deg og situasjonen din familie er i. Når du kommer til barneverntjenesten, vil du alltid få god informasjon om hvordan vi jobber og hva vi kan tilby.

Samarbeid og hjelp

Barneverntjenesten kan bidra på mange ulike måter. Hva som hjelper for deg og din familie vil vi finne ut av sammen med dere. Barneverntjenesten kan for eksempel sørge for at du som forelder få hjelp med noe som er vanskelig. Noen ganger trenger foreldre veiledning om hvordan være gode foreldre for barna sine. Noen ganger trenger ungdommer å bli kjent med flere voksne som bryr seg. Vi samarbeider også med for eksempel barnehage og skole slik at de kan være med å å gjøre hverdagen best mulig.

Vi samarbeider med barna

De viktigste personene vi samarbeider med i barnevernet i tillegg til deg som forelder, er barn og ungdom selv. Vi bruker derfor også mye tid sammen med barn og ungdom som kommer til oss, for å finne ut av hvordan vi best kan gi god hjelp og støtte.

Sammen finner vi riktig hjelp

Barneverntjenesten vil alltid bidra til å finne ut om andre tjenester og instanser kan bistå dere, og samarbeider med disse i overensstemmelse med dere.

Sammen blir vi enige om hvilke typer hjelp som skal tilbys.

Du har rett til å klage

Dersom du som forelder, eller ungdommen er uenig i den hjelpen dere får, kan dere klage til barneverntjenesten. Dere kan også klage til Statsforvalteren dersom dere ikke er enig i vedtakene vi fatter, eller avslag dere får på hjelp. Barneverntjenesten har plikt til å hjelpe dere med utforming av klage til statsforvalter.

Kontaktinformasjon til barneverntjenesten

Det er flere måter du kan ta kontakt med oss på.

Du kan ringe oss i barneverntjenesten mellom kl. 08.00-15.00 på telefon 954 43 513

Du kan også komme til våre lokaler i Solheimveien 112, 2. etg, alle hverdager mellom 08.00–15.00 (lunsj kl. 11.30–12.00).

Eller du kan skrive til oss på e-post barnevern@lorenskog.kommune.no eller sende brev til
Lørenskog barneverntjeneste
Postboks 304
1471 Lørenskog.

Du kan når som helst ringe gratis på Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111. Der er det alltid noen som kan hjelpe deg. De vil videreformidle kontakt til lokal barnevernvakt ved behov. Du kan også chatte med dem. Se nettsiden deres her: Alarmtelefonen for barn og unge.