Psykososialt kriseteam

Det psykososiale kriseteamet i kommunen bistår med psykososial støtte og hjelp til personer som opplever kriser av ulikt omfang og karakter.

Hva tilbyr kriseteamet?

Eksempler kan være plutselig barnedødsfall, selvmord, voldsopplevelser, ulykker og andre alvorlige hendelser. Videre gjelder også større kriser eller katastrofer, uventede og potensielt traumatiserende hendelser av større omfang der mange mennesker og større deler av samfunnet blir berørt.

Kriseteamet er et supplement til det ordinære hjelpeapparatet, og kan være en støtte i en tidsavgrenset periode. Det er ikke meningen at kriseteamet skal erstatte den hjelp og støtte som de berørte har for øvrig. Familie, venner og det øvrige nettverket er det viktigste grunnlaget for at mennesker skal komme seg gjennom kriser på best mulig måte. For noen mennesker som har opplevd spesielt sterke og dramatiske hendelser, kan det allikevel være viktig og nødvendig med mer profesjonell hjelp i en periode.

Hva gjør kriseteamet?

Kriseteamet kan gi og koordinere psykososial førstehjelp når sjokket og reaksjonene hos de berørte er så overveldende at hjelp og støtte fra det ordinære nettverket ikke er tilstrekkelig.

Kriseteamet kan informere og støtte når arbeidsplasser eller institusjoner (for eksempel skole) trenger veiledning og bistand etter en hendelse.

Kriseteamet kan bistå med støttesamtaler / debrifing til hjelpeapparat eller ansatte i institusjoner og organisasjoner som er rammet.

Hvordan komme i kontakt med kriseteamet?

Kriseteamet er tilgjengelig hele døgnet. Kontakt med psykososialt kriseteam opprettes i hovedsak av instanser som er tilstede under hendelsen eller håndterer oppfølgingen av berørte, f.eks. politi, legevakt eller sykehus. I tillegg vil kommunens overordnede beredskapsteam kunne iverksette kriseteamet.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Hva skjer videre?

Når kriseteamet får en henvendelse om at det er behov for deres bistand, vil representanter fra teamet avklare med andre involverte instanser og ta kontakt med de berørte så raskt som mulig. Kontakten med kriseteamet kan foregå både pr. telefon og ved oppmøte. Dersom det ikke er behov for bistand fra kriseteamet umiddelbart, kan det avtales at kriseteamet tar kontakt etter noen dager.

Hvem jobber i kriseteamet?

Kjernegruppen til det psykososiale kriseteamet i Lørenskog består av seks psykologer fra Forebyggende psykisk helsetjeneste. Denne gruppen bistår i saker som omhandler enkelthendelser der få mennesker er berørt. I tillegg til kjernegruppen, har kommunen også et utvidet kriseteam med representanter fra andre kommunale tjenester. Det utvidete kriseteamet bistår ved større kriser og katastrofer der det er mer omfattende behov, mange mennesker som er berørt, og eksempelvis behov for å opprette et evakuerte- pårørendesenter.

Plan for psykososialt kriseteam