Salgs- og skjenkekontroller

Restauranter, barer, kafeer og butikker som har fått en bevilling, har selv ansvaret for å sette seg inn i, og følge regelverket som gjelder for salg og skjenking av alkohol.

Kommunen fører lovbestemt kontroll med at bevillingshaver følger alkoholloven og vilkårene for bevillingen. Følgende forhold er særlig sentrale ved utøvelsen av kontrollen

 • salg/skjenking av alkoholholdig drikk til mindreårige personer
 • salg/skjenking til personer som er åpenbart beruset
 • overholdelse av salgs-/skjenketider
 • veilede bevillingshavere innen alkohollovens bestemmelser
 • bevillingshaveres internkontrollsystem

Lørenskog kommunen avholder jevnlig salgs- og skjenkekontroller. Kontrollene kan være åpne eller anonyme. Etter gjennomført kontroll legitimerer kontrollørene seg overfor ansvarshavende ved stedet. Ved observasjon av potensielle overtredelser av alkoholloven, redegjør kontrollørene kort om sine observasjoner. Bevillingshaver vil bli tilskrevet om resultatet av kontrollen og forelagt kontrollørenes rapport. Bevillingshaver vil få anledning til å kommentere rapporten før kommunen foretar en endelig vurdering av hvorvidt overtredelse foreligger.

Løpende vandelsvurdering

Bevillingshaver er gjennom hele bevillingsperioden underlagt en løpende vurdering av om vandelskravene i alkoholloven og serveringsloven er oppfylt. Kontrollen foretas først og fremst på grunnlag av innrapporterte forhold, blant annet fra politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene.

Sanksjoner

Hvis kommunen etter en kontroll konkluderer med brudd på alkoholloven, er vi forpliktet til å tildele prikker. Hvis et salgs- eller skjenkested i løpet av to år får tolv prikker, er vi forpliktet til å inndra salgs- eller skjenkebevillingen i en uke. Når bevillingen er inndratt, kan ikke stedet selge eller skjenke alkohol.

Antall prikker for hvert regelbrudd

8 prikker

 • Salg og skjenking til mindreårige
 • Brudd på bistandsplikten
 • Brudd på kravet om forsvarlig drift
 • Hindring av kontroll

4 prikker

 • Salg og skjenking til åpenbart beruset person
 • Brudd på tidsbestemmelsene
 • Skjenking av sprit til person mellom 18 og 20 år
 • Brudd på alderskrav til den som selger eller skjenker alkohol

2 prikker

 • Åpenbart påvirket person i lokalet
 • Mangler ved internkontrollsystemet
 • Manglende levering av omsetningsoppgave
 • Manglende betaling av gebyr
 • Brudd på regler om styrer og stedfortreder
 • Gjentatt diskriminering
 • Gjentatt narkotikaomsetning

1 prikk

 • Brudd på reglene om alkoholfrie alternativer
 • Brudd på reglene om plassering av alkoholholdig drikk på salgsstedet
 • Brudd på reglene om skjenkemengde for brennevin
 • Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket
 • Konsum av medbrakt alkohol
 • Gjester tar med alkohol ut
 • Brudd på reklameforbudet