Skjenkebevilling for en enkeltanledning

Det finnes ulike typer skjenkebevilling for enkeltanledninger:

  • Bevilling for åpent arrangement
  • Bevilling for lukket arrangement
  • Utvidelse av eksisterende bevilling for en enkeltanledning

Skjenkebevilling for enkelt åpent arrangement

Den som skal ha et arrangement som er åpent for publikum hvor det skal skjenkes alkohol må søke om skjenkebevilling for arrangementet. Hvis lokalet allerede har skjenkebevilling må skjenkingen skje i regi av bevillingshaver, dvs. at det ikke kan gis bevilling til det enkelte arrangement, og medbrakt er ikke tillatt.

Krav til innhold i søknaden

I søknaden må type arrangement beskrives. Herunder må det redegjøres for hvor det skal avholdes, hvordan det er tenkt gjennomført, vakthold, og hvor mange besøkende som forventes.  Videre må det framkomme hva slags alkoholholdig drikk søknaden omfatter og for hvilket tidsrom skjenkingen ønskes.

Dersom arrangementet skal holdes utendørs må det vedlegges tillatelse fra grunneier, og tegning eller skisse over arrangementsområdet.

Det må oppgis en styrer og en stedfortreder som skal være ansvarlig for skjenkingen. Disse må være over 20 år.

Gebyr

Det må betales et skjenkegebyr for bevillingen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som omsettes. Minstegebyret for 2024 er på kroner 6 100,-.

Kommunen utsteder faktura. Gebyret blir ikke tilbakebetalt selv om søknaden ikke innvilges/arrangement avlyses.

Hvis søknaden innvilges skal et skjema for omsetningsoppgave sendes kommunen senest 14 dager etter arrangementet, og skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller kvitteringer. Det endelige bevillingsgebyret du må betale, blir utregnet på bakgrunn av hvor mye alkohol som er solgt.

Skjema for omsetningsoppgave finner du her

Kommunens saksbehandling

Når komplett søknad er mottatt vil kommunen innhente uttalelse til søknaden fra politiet og kommunens sosialtjeneste.

Søknad om skjenkebevilling for et åpent arrangement behandles normalt administrativt, men kan i enkelte saker bli lagt fram for formannskapet til avgjørelse.

Når vedtak er fattet vil du få skriftlig melding om vedtaket.

Hvordan søke om skjenkebevilling for enkeltanledning?

Du finner søknadsskjemaet for Skjenkebevilling for enkeltanledning her.

Behandlingstid

Saksbehandlingstiden er normalt ca. 2 måneder.

Behandlingstiden kan bli lengre hvis kommunen mottar bemerkninger til søknaden, ved større arrangementer eller hvis det gjøres endringer i søknaden underveis i behandlingen.

Skjenkebevilling for lukket selskap

Det kan serveres og drikkes alkoholholdig drikk uten bevilling i et leid lokale, når en privat person arrangerer selskap for en sluttet krets av familie eller venner, så som ved bryllup, fødselsdag eller lignende.  Det er en betingelse at alkoholserveringen foregår uten betaling, og at utleier av lokalet ikke står for andre deler av arrangementet enn selve utleien eller utlånet av lokalet.

Dersom utleier/utlåner av lokalene står for innkjøp eller servering av mat eller drikke, vil det kreves bevilling, selv om dette gjøres uten vederlag. Det krever også bevilling dersom et utenforstående firma står for innkjøp eller servering av både mat og alkohol. For at alkoholserveringen skal kunne skje uten bevilling, må altså de alkoholholdige varene alltid skaffes av privatpersonene selv, på samme måte som man ville gjort dersom festen ble holdt hjemme. Det er imidlertid ikke noe til hinder for at man bestiller mat fra utenforstående firma (typisk catering), forutsatt at dette altså ikke involverer innkjøp eller servering av alkohol. Vilkåret om at utleier/utlåner ikke må være involvert i arrangementet er absolutt. Bestemmelsen er imidlertid ikke til hinder for at det i lokalene finnes musikkanlegg, kjøkken, serveringsutstyr o. l. som stilles til disposisjon for den som benytter lokalene.

For at et selskap skal anses som et sluttet selskap må alle gjester eller deltakere være invitert og i forkant bekreftet at de kommer. Selskapet kan ikke være åpent for utenforstående, det vil si at gjestene ikke kan være invitert via annonser, plakater eller sosiale medier. I slike tilfeller må det søkes om skjenkebevilling for et åpent enkeltarrangement.

Krav til søknaden  

I søknaden må det framkomme hvor og når arrangementet skal holdes, tidsrom for skjenkingen, type arrangement, slags alkoholholdig drikk søknaden omfatter og hvor mange gjester som kommer. Videre må det framkomme tilstrekkelige opplysninger til at det er mulig å avgjøre om vilkåret om sluttet selskap er oppfylt.

Det må oppgis en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Bevillingssøker og skjenkeansvarlig må være over 20 år.

Gebyr

For en ambulerende skjenkebevilling betales et gebyr som for tiden er på kroner 440 per gang.

Kommunens saksbehandling

Søknad om skjenkebevilling for ambulerende skjenkebevilling behandles av rådmannen etter delegert myndighet.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er normalt ca. to uker.

Utvidelse av eksisterende skjenkebevilling for en enkeltanledning

Utvidet bevilling for en enkeltanledning kan gis til et sted som allerede har en alminnelig skjenkebevilling.

Alminnelig bevilling for en enkeltanledning kan utvides til å gjelde:

  • et tilleggslokale eller utendørs i umiddelbar nærhet til skjenkestedet
  • drikke med høyere alkoholprosent enn stedet i utgangspunktet har bevilling for
  • utvidet åpnings- og skjenketid

Krav til søknaden  

Det må framkomme tydelig i søknaden hva slags utvidelse som søkes, herunder for hvilket tidsrom.

Dersom arrangementet skal være utendørs må det sendes inn en tegning eller skisse over arrangementsområdet, samt dokumentasjon for grunneiers samtykke.

Gebyr

Det koster ikke noe å søke om utvidelse av bevilling.

Kommunens saksbehandling

Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkebevilling behandles normalt administrativt, men kan i enkelte saker bli lagt fram for formannskapet til avgjørelse.

Når vedtak er fattet sendes søker skriftlig melding om vedtaket.

Saksbehandlingstid

Avhengig av om vedtak skal fattes administrativt eller av formannskapet vil saksbehandlingstiden normalt være ca. 2-10 uker.