Tilskudd til drift av innvandrerorganisasjoner i Lørenskog kommune - 2024

Lørenskog kommune deler på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ut penger til frivillige organisasjoner i Lørenskog som driver integreringsarbeid. Det deles også ut tilskudd til drift av innvandrerorganisasjoner som driver med integreringsarbeid.

Mor med baby - Klikk for stort bilde Jonas Ruud / Lørenskog kommune

Dere kan lese mer om dette i forskrift for tilskuddsordningen på Lovdata.

Mål for tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn. Tilskuddsordningen består av tre delmål som skal bidra til følgende: 

  1.  Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn. 
  2.  Økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid, utdanning eller frivillighet blant innvandrere. 
  3.  Forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.


I tillegg til disse delmålene, skal driftstilskuddet øke kompetansen og kapasiteten i frivillige innvandrerorganisasjoner som driver integreringsarbeid og å øke organisasjonens samarbeid med det offentlige og andre frivillige aktører.

Hvem kan søke og motta tilskudd

Lag, foreninger og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret og som er registrert i Lørenskog kommune. Med frivillig organisasjon mener vi virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Følgende tilleggskriterier gjelder for organisasjoner som søker om driftstilskudd:

  1. Organisasjonens formål, slik det står i vedtektene, må bidra til at målet med tilskuddsordningen nås. 
  2. Organisasjonen må ha eksistert i minimum ett år før søknadstidspunktet
  3. Organisasjonen må være en innvandrerorganisasjon, med dette menes frivillige lag og foreninger som har hovedandelen av sine medlemmer med opprinnelse fra andre land enn Norge
  4. Organisasjonen må ha minst 20 tellende medlemmer, og et flertall av organisasjonens tellende medlemmer må ha bostedsadresse i Lørenskog kommune.


Driftstilskudd vil ikke gis til organisasjoner som mottar driftstilskudd fra en annen statlig tilskuddsordning.

Søknadsprosess

Benytt skjema under for å søke om tilskudd. Husk å legge ved egenerklæring på organisasjonens status som innvandrerorganisasjon hvor flertallet av de tellende medlemmer er personer med innvandrerbakgrunn. Det er også viktig å lese gjennom kriterier på IMDI.no. For å søke må organisasjonen deres være registrert i Frivillighetsregisteret.  

Innsending av årsrapport og regnskap 

Frivillige organisasjoner som får godkjent sin søknad og mottar støtte, skal sende inn årsrapport til Lørenskog kommune innen 15. februar 2025. Her finner du rapporteringsskjemaet. 

Rapporteringsskjema - driftstilskudd

Organisasjoner som mottar støtte på kr. 100 000,- eller mer, skal sende inn prosjektregnskap. Dette skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.

Søknadsskjema

Her finner du søknadsskjemaet for driftstilskudd til integreringsarbeid.

Søknadsfrist

5.april 2024

Kontakt

Kontaktperson i Lørenskog kommune for tilskuddsordningen er Mai Nguyen.  
E-post: thangu@lorenskog.kommune.no