Vinner av Lørenskog kommunes arkitekturpris 2023

Fjellhamar skole ble vinner av Lørenskog kommunes arkitekturpris 2023. Prisen ble for første gang delt ut under kommunestyremøtet 20. september. 

Prisvinnerne sammen med eiendomssjef og ordfører - Klikk for stort bildeFra prisutdelingen. Bak, fra venstre: Landskapsarkitekt Ann-Kristin Almås fra Østengen & Bergo, hovedentreprenør Andreas Engebretsen fra Betonmast, eiendomssjef Erik Lunde i Lørenskog kommune, prosjektleder Steen Blach Sørensen fra Holte, Martin Baggerud fra GASA arkitekter. Foran fra venstre: Ordfører Ragnhild Bergheim i Lørenskog kommune, Line Hem fra GASA arkitekter og Eline Fjellbirkeland fra GASA arkitekter. Gard Haglund, Lørenskog kommune

Interiørbilde fra Fjellhamar skole - Klikk for stort bildeFjellhamar skole ble tildelt arkitekturprisen for 2023 Lørenskog kommune , Katrine Lunke

​​Sted: Marcus Thranes vei 96, Lørenskog
Funksjon/bruk: Skole
Arkitekt: Arkitektkontoret GASA AS
Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS
Byggherre: Lørenskog kommune
Entreprenør: Betonmast Romerike AS
Byggeår: Byggeperiode 2020 - 2023
Areal: Skolebygg: 18 000 m²
Uteoppholdsareal skole: 23 daa, uteareal pr elev 20 m²

Juryens begrunnelse - Fjellhamar skole

Nye Fjellhamar skole vil med kapasitet på ca 1200 elever være Norges største barneskole. Anlegget ligger på den gamle industritomta til BMI Icopal, og har trafikksikker adkomst med gang- og sykkelfelt langs Marcus Thranes vei og en undergang under jernbanen mot områdene nord for skoletomta.

Hovedgrepet med et oppbrutt skolebygg og plassering av idrettsbygget som en skjerm mot vei gir flere varierte og skjermede utearealer og skolegårder med egne kvaliteter, og gjør at skolens utearealer totalt sett oppleves som veldig rike. Det fremstår som at her kan alle finne sitt sted, og også rom for ulike aktiviteter tilpasset de forskjellige aldersgruppene. Størrelsen til tross oppleves anlegget godt tilpasset barnets målestokk. Uteområdene fremstår med god terrengtilpasning, en del store trær er bevart, og skolehage er etablert. En flerfunksjonell kant i betong, «Båndet», med assosiasjoner til Losbyelva, slynger seg rundt hele skolen og knytter uteanlegget sammen. Overvannshåndteringen utgjør positive landskapselementer i form av regnbed og nedsenket flomvei over Torget.

Egne fløyer med innganger, og egne hjemmeområder og uteområder for de forskjellige klassene, kan bidra til å skape trygghet og tilhørighet for elevene. Det har vært en intensjon at det skal være lett å orientere seg for brukere og besøkende, og juryen opplever at dette har arkitektene lykkes med. Skolebygget er organisert rundt Allrommet med amfi. Rommet fremstår som lyst og åpent i byggets fulle høyde og bidrar til god visuell kontakt mellom de ulike etasjene. Allrommet fungerer som skolens innvendige samlingssted, og skal også kunne leies ut til kulturarrangementer og brukes som samlingssted for lag og foreninger utenom skoletiden.

I både fasader og interiører er det lagt vekt på varige og robuste materialer som tåler bruk, slik at kvalitetene opprettholdes over tid. Det er valgt energireduserende, holdbare og vedlikeholdsvennlige løsninger. I fasadene er det i hovedsak benyttet beiset trepanel, i en dyp rødfarge. Interiøret preges av materialer som finér og trespiler av furu i samspill med fargede felt. Trespilene fungerer også som akustisk demping, og sammen med en himling av treullsementplater har skolen betydelig god akustikk. Oppvarming skjer med jordvarme.

I planprosessen er det gjennomført en god medvirkningsprosess, både med fremtidige brukere og naboer, samt kartlegging av barnetråkk. Skolens fellesfunksjoner som bla. bibliotek, dansesal og musikkrom er tilgjengelig for andre utenfor skoletiden. Det nye torget og gatetunet har blitt en attraktiv møteplass og sted for aktivitet i nærmiljøet, som benyttes av lokalbefolkningen utover skoletid.

Skoleanlegget oppleves med et enhetlig fasadeuttrykk og en menneskelig skala, på tross av størrelsen. Juryen mener det i høy grad fremstår som et tiltalende offentlig anlegg med helhetlig arkitektonisk uttrykk og identitet, som bidrar til å gi området en ny karakter og en viktig ny møteplass. Nye Fjellhamar skole kan med rette gi elever, ansatte og nærmiljø både nytte og stolthet i tiden som kommer.


Hedrende omtale - Lørenskog gravlund

Oversiktsbilde av Lørenskog gravlund - Klikk for stort bildeHedrende omtale til Lørenskog gravlund Lørenskog kommune, Katrine Lunke

Sted: Hammerveien 1, Lørenskog
Funksjon/bruk: Gravlund
Arkitekt: Multiconsult Norge AS
Byggherre: Lørenskog kommune
Byggeår: 2021

Utvidelsen av Lørenskog kirkegård er basert på en mer moderne måte å tenke gravlund på. Hensikten er å også kunne møte dagens behov for alternative gravferdsformer. Gravlunden er et viktig sted i et lokalsamfunn og skal gi plass til alle uansett livssituasjon og trosretning. I tillegg til de tradisjonelle gravene legges det her til rette for minnelunder – fellesgraver som krever mindre stell og oppfølging. Området fungerer også som et parkområde for befolkningen, med et nettverk av stier og benker på utvalgte steder. Anlegget har også gitt rom for kunst av Håvard Homstvedt og Robin Danielsson.

Gravlunden fremstår som godt plassert i det helhetlige landskapsbildet, med landbrukseiendommer og Lørenskog kirke med det tradisjonelle kirkegårdsanlegget. Samtidig skiller den seg positivt ut fra den eldre kirkegårdsdelen, med de adskilte, ellipseformede gravfeltene. Ellipsene vil gi rom for både tradisjonelle graver og minnelunder. Hver ellipse er omkranset av vegetasjon som avgrenser og skaper ro i området rundt graven. Gravlunden er relativt nyetablert, og vil gro seg til med tiden. At det er bevart en del eksisterende store furutrær i østre del i tillegg til at det er plantet et stort antall nye trær, vil på sikt forsterke skogspreget. Parkfunksjonen i vestre del vil forsterkes etterhvert som vegetasjonen utvikles. Området omfatter også opparbeidelse av en gjennomgående ny gang- og sykkelforbindelse som binder sammen områdene øst og vest for gravlunden-, og til Elveparken.

Den tradisjonelle gravferdsformen er i endring, og juryen mener at dette prosjektet bidrar til å speile behovet i tiden på en god måte. Anlegget er allerede vakkert, men på sikt, når vegetasjonen utvikles, vil landskapskvalitetene bli enda tydeligere.

Hedrende omtale - næringsbygg, Solheimveien 11-15

Bilde av næringsbygg - Klikk for stort bildeHedrende omtale av næringsbygg i Solheimveien 11-15, Bertel O. Steen Lørenskog kommune, Katrine Lunke

Sted: Solheimveien 11 – 15, Lørenskog
Funksjon/bruk: Forretning
Arkitekt: Dark Arkitekter AS
Byggherre: Solheimveien 15 AS
Byggeår: 2022

Solheimveien 11 – 15 er et felles bilhus for Bertel O Steen der ulike forhandlere skal kunne operere under samme tak, en slags komprimert «bil-landsby». Bygget ligger i et område som ellers er dominert av harde parkeringsflater og vilkårlig industri- og lagerbebyggelse, og som på sikt skal transformeres. Bygget innordner seg volummessig i området, men skiller seg ellers positivt ut med sitt visuelle uttrykk.

Som fasademateriale er det brukt en perforert aluminiumskjerm. Den er bevisst brukt som solavskjerming og også for å balansere energiregnskapet. Arkitektonisk bidrar skjermen til å gi bygget et foredlet industrielt uttrykk som gjør bygget til en identitetsmarkør på Visperud.

Skjermen har samtidig en funksjon ved å signalisere hva som er på innsiden, med innganger til de ulike bilmerkene. Den fungerer ellers både som et samlende og inndelende element. Bygget fremheves av juryen som et interessant eksempel på at en bygning til dette formålet kan ha et ekspressivt og godt kvalitetsmessig fasadeuttrykk og samtidig innordne seg volummessig i et område.

Ved befaring ble det observert god tilgjengelighet til bygget for alle brukergrupper, både inne og ute.

I tillegg til selve bygget omfatter prosjektet også ivaretakelse av kommunal turvei og forbedret bekkeåpning forbi eiendommen.

Andre nominerte

Løkenåsen omsorgsboliger og Løkenåsen barnehage

Sted: Løkenåsveien 45 og 47, Lørenskog
Bruk: Omsorgsbolig og barnehage
Arkitekt: HRTB AS Arkitekter
Tiltakshaver: Lørenskog kommune
Byggeår: 2020

Anlegg med positiv sambruk mellom omsorgsboligene og barnehagen og etablering av en «storstue» med eget kjøkken der barn og beboere kan møtes til felles aktiviteter, samlinger og bespisning.

Enebolig Finstadvollen 5

Sted: Finstadvollen 5, Lørenskog
Bruk: Enebolig
Arkitekt: Atle Leira
Tiltakshaver: Privatperson
Byggeår: 2020

Arkitektonisk stilren enebolig som tar hensyn til eksisterende miljø i skala og plassering. Den skiller seg samtidig ut på en særdeles positiv måte med hensyn til interessant og helhetlig utforming, materialbruk og fargevalg.

Leilighetsbygg Rådmann Paulsens gate 34 – 42

Sted: Rådmann Paulsens gate 34-42, Lørenskog
Bruk: Bolig
Arkitekt: WOOD arkitektur + design AS
Landskapsarkitekt: Betonmast
Tiltakshaver: Selvaag bolig
Byggeår: 2023

Leilighetsbygg med fellesrom og felles syd- og vestvendte takterrasser for beboerne som ekstra kvalitet.

Leilighetsbygg Søster Mathildes gate 42

Sted: Søster Mathildes gate 34-42, Lørenskog
Bruk: Bolig
Arkitekt: HRTB Arkitekter AS
Tiltakshaver: Selvaag bolig
Byggeår: 2021

Leilighetsbygg med attraktive og åpne felleslokaler for beboerne på gateplan og i underetasje med visuell kontakt til adkomstområdet.