Prosjekter

Vi arbeider med prosjekter basert på lek. I leken foregår det en prosess der de må fungere i ett samspill med andre. Leken er lystbetont og indre motivert, leken har egenverdi. Leken gir rom for skapende fantasi, kreativitet og glede, og en frihet til å utforske og prøve ut nye ting. Leken er svært viktig for barnets totale utvikling, både intellektuelt, språklig, motorisk, sosialt og emosjonelt. I leken får barnet erfaringer med hvordan man kan løse konflikter og de lærer seg sosial kompetanse.

Personalet legger til rette slik at det oppstår læringssituasjoner for barna. Barna skal få bruke hele kroppen og sansene sine i læringsprosessene. Personalet bidrar inn i læringsfellesskapet der barna selv skal få bidra til egen og andre sin læring.

Artikkelliste