Gode grunner til å jobbe hos oss

I Norge har kommunene stort ansvar. Derfor er det utallige muligheter og mange spennende oppgaver som har stor betydning for samfunnet og enkeltmennesket i kommunene.

Vi gir viktige tjenester, både lovpålagte og frivillige, vi er myndighet - gir tillatelser og fører tilsyn, vi er ansvarlig for den lokale steds- og samfunnsutvikling og vi forvalter demokratiet. 

Lørenskog kommune – Norges beste kommune å jobbe i 

Vi har satt oss som mål at Lørenskog skal være Norges beste kommune å jobbe i. Derfor jobber vi for at Lørenskog kommune skal være en arbeidsplass hvor vi har det godt, og hvor alle opplever å bli anerkjent og sett. Oppgavene våre skal være meningsfylte og motiverende, og vi skal ha mulighet til å utvikle oss.   

Vi er en stor kommune som ligger sentralt plassert, endringstakten er høy og vi har mange engasjerte og dyktige ledere og medarbeidere.  

Etter å ha jobbet med å få innsatsen og fagmiljøene til å komme tettere på hverandre, er Lørenskog blitt en kommune hvor det er kort vei mellom virksomhetene i de ulike sektorene. Vi har derfor flere prosjekter og innsatsområder, hvor vi har bredt sammensatt fagteam. 
 
Forholdene ligger til rette for at Lørenskog kommune kan være Norges beste kommune å jobbe i. Du kan lese mer om hva vi gjør for å være best i vår HR-strategi.  

Fire gode kolleger som smiler til kamera - Klikk for stort bilde Farid Dino Omer / Lørenskog kommune

Lørenskog – et spennende sted  

Lørenskog er den kommunen i landet som har hatt sterkest befolkningsvekst siden 2015. I 2023 vil vi passere 47.000. Når et sted er under en slik transformasjon, er det viktig at kommunen endrer og utvikler tjenester og tilbud i takt med denne veksten. Tilsvarende må både steds- og samfunnsutviklingen følges tett opp. Derfor er Lørenskog et spennende sted å jobbe.  

Hva kjennetegner Lørenskog?  

Her er det kort vei til alt, ikke fordi det er et lite sted, men fordi sentrum er samlet på en smart måte. Byutviklingen er konsentrert rundt kollektivtilbudene og snart vil sentrumsgata Skårersletta stå klar med trivelige møteplasser, aktivitet og folkeliv. I Lørenskog bor og jobber vi tett på Østmarka, hvor det er gode tur- og treningsmuligheter hele året. Er du lysten på en skitur midt på sommeren, kan du ta den på SNØ, verdens største innendørs skianlegg. 

For ansatte i kommunen tilbyr vi

Vår velkomstpakke 

Vi er opptatt av at nye medarbeidere skal få en god start i jobben. Vi har derfor utviklet et eget introduksjonsprogram som skal gi deg mye av den informasjonen du trenger som nyansatt, og få en rask tilknytning og tilhørighet til oss. Introduksjonsprogrammet starter allerede før du har første arbeidsdag og løper de første fem månedene av ansettelsesforholdet. Nærmeste leder vil følge deg opp underveis.  

To ganger i året arrangerer vi i tillegg kurs for nyansatte, hvor alle nyansatte ønskes velkommen. Her får du møte andre nyansatte og øverste ledelse i kommunen. Du vil få nyttig informasjon for deg som medarbeider i kommunen.  

Bedriftshytter  

Lørenskog kommune har en hytte på Sjusjøen og en leilighet på Hafjell som ansatte kan leie til en rimelig pris. De mest populære periodene som høstferie, vinterferie, påskeferie, sommerferie og jul/nyttår tildeles ved loddtrekning. Ellers er det den som melder seg først som får leie.  

Bedriftsidrett  

Vi støtter opp om og ser bedriftsidretten som en naturlig og viktig del i arbeidet for samhold og økt trivsel på arbeidsplassen. Vi har flere aktive grupper, som blant annet innebandy, løping og golf.  

Trening og aktivitet 

Kommunen har rabattavtaler med flere treningssentre (Pilates Zone Lillestrøm, Condis og Sats). Som ansatt hos oss får du også rabatt på svømming i Kjennbadet. Svømmehallen har et basseng på 25 x 12 meter, stupebrett og to badstuer. 

Kommunen støtter opp om aktivitetene og dekker utgiftene for deltakelse i konkurranser som for eksempel Holmenkollstafetten. Hver vår deltar vi også i Sykle til jobben som er en lavterskel aktivitetskonkurranse alle kan være med på, uavhengig av om man sykler eller ei.   

I tillegg tilbyr vi andre helsefremmende aktiviteter, som aktiv boot-camp i Rådhusparken. Der er det også mulighet for å prøve frisbeegolf og du kan låne utstyr på rådhuset.   

Velferdsutvalg  

Vi har et eget velferdsutvalg som arrangerer sosiale sammenkomster for alle ansatte i kommunen som blant annet turer, teater og konserter.  

Rådgivning i vanskelige livssituasjoner  

Hvis du står i en vanskelig livssituasjon, kan du som ansatt i Lørenskog kommune få tilbud om profesjonell rådgivning. Dette kommer i tillegg til tilbud om samtale med bedriftshelsetjenesten om eventuelle utfordringer relatert til arbeidet.  

Gode permisjonsmuligheter  

Vi gir velferdspermisjon med eller uten lønn dersom du har viktige grunner til det. Ved tilvenning i barnehage første gang kan du for eksempel få inntil tre dager permisjon, og ved skifte av barnehage kan du få inntil én dag.  

Du kan få permisjon for å følge barnet ditt første skoledag og/eller første dag i SFO, eller når det er planleggingsdager i skole/ SFO/ barnehage for barn under ti år.  

Hensynet til driften vil alltid være viktigst i spørsmålet om innvilgelse av permisjon, men vi forsøker å tilrettelegge for det så langt det lar seg gjøre. 

Fleksibel arbeidstid  

Fleksibel arbeidstid skal i utgangspunktet gjelde alle medarbeidere med ordinær dagarbeidstid.  

Unntak kan gjøres for medarbeidere som av tjenstlige grunner ikke kan komme inn under ordningen, som for eksempel de som har turnustjeneste, sentralbordbetjening, resepsjonsvakt eller vaktmestere. 

Deltidsansatte som arbeider hele dager, omfattes av ordningen med fleksibel arbeidstid, så lenge det ikke skaper problemer for utførelsen av arbeidet.  

Den ordinære dagarbeidstiden er gjennomsnittlig syv timer per dag. De som har ordinær dagarbeidstid har kjernetid fra klokken 09.00 til klokken 14.30 hele året. Den ytre arbeidstiden er fra klokken 06.00 til klokken 09.00 og fra klokken 14.30 til klokken 21.00 hele året.  

Fleksibelt arbeidssted 

Fleksibelt arbeidssted kan benyttes om det er hensiktsmessig og forenlig med arbeidsoppgavene som skal gjøres, og avklares i så fall med nærmeste leder. Det kan både avtales sporadisk etter behov eller om det er behov for en mer fast ordning, opprettes det en egen skriftlig avtale. 

Kompetanseutvikling  

Vi er opptatt av at du som medarbeider skal ha oppdatert kompetanse og mulighet til å utvikle deg. Lørenskog kommune har en egen kompetansestrategi som slår fast hvilke tre hovedområder Lørenskog kommune skal prioritere på kompetanseområdet og hvilke prinsipper som skal gjelde for kompetansearbeidet. Vi forsøker også å legge til rette for aktiviteter som gir kompetanse og påfyll til alle medarbeidere, via våre kurs og kompetansesider.   

To ganger i året arrangerer vi en hel uke med Påfyll som skal gi deg som ansatt ny kunnskap, innsikt, og inspirasjon. Her tilbyr vi kurs i ulike systemer og verktøy, og i temaer som kan være relevante for ansatte på tvers av sektorer og fagområder. Her får du også innsikt i hva kollegaer i andre deler av kommunen jobber med, hvilke utfordringer de står overfor og hvordan de løser disse. Til Påfyll inviterer vi også eksterne foredragsholdere til å dele av sin kunnskap, inspirere og glede. 

Vi har et eget lederutviklingsprogram kalt Lederteft, hvor ansatte som er interessert i å bli ledere, kan søke. 

Seniorordning  

Vi ønsker at du skal kunne jobbe lengst mulig og helst fram til du går av med alderspensjon. Ansatte mellom 62 – 65 år kan derfor få 10 % reduksjon i arbeidstid med full lønn, og ansatte mellom 65 – 67 år kan få 20 % reduksjon i arbeidstiden med full lønn. Innen en ramme på 10 eller 20 % av et årsverk kan vi gi deg følgende tilrettelegging: 

  • redusert arbeidstid hver dag eller løpende fridager 
  • reduksjon i arbeidsmengde og/eller løpende fridager 
  • økt fleksibilitet i seniorenes arbeidsdag 
  • andre lettelser i arbeidssituasjonen 

Alle som nærmer seg 62 år skal i god tid få tilbud om samtale med tjenesteleder med tanke på tilrettelegging i arbeidet. Alle ansatte får også tilbud om seniorkurs det året de fyller 60 år. På kurset får de informasjon som skal gjøre overgangen til pensjon enklere og inkluderer individuell beregning av pensjonen.