Lørenskog kommunes HR-strategi

​Norges beste kommune å jobbe i!

Seks personer av ulike yrker står i en park. Det er små tegninger på bildet som illustrerer yrkene deres - Klikk for stort bilde Farid Omer og Maria Torset-Granli / Lørenskog kommune

Lørenskog kommunes HR-strategi

Lørenskog – grønn, trygg og mangfoldig. Det er visjonen vår som skal gi retning og vise oss hvordan Lørenskog-samfunnet skal være framover. Kommuneplanen følger opp visjonen gjennom overordnede mål og prioriterte satsingsområder. 

Det er de menneskelige ressursene som er grunnlaget for de gode tjenestene til innbyggerne våre. Derfor er en HR-strategi viktig – og derfor står medarbeiderne og lederne i sentrum for den. 

HR-strategien er et styringsdokument som definerer hvordan vi skal organisere og utvikle alle i organisasjonen, slik at vi sammen når målene våre. Med strategien ønsker vi å synliggjøre hvilke områder vi må prioritere i framtiden.  

HR-strategien ble vedtatt av kommunestyret 8. februar 2023. Strategien er dynamisk, som betyr at vi stadig er underveis og at strategien justeres ved behov. 

Lørenskog – Norges beste kommune å jobbe i 

Vi har satt oss som mål at Lørenskog skal være Norges beste kommune å jobbe i. For å få dette til, retter vi i strategien oppmerksomhet mot områdene kompetanse (herunder rekruttering av kompetanse, men også det å bruke, utvikle og beholde kompetanse), ledelse, medarbeiderskap og organisasjonskultur.

Vi har definert ett hovedmål som er det viktigste oppdraget vårt. I tillegg har vi definert fire delmål som skal hjelpe oss å nå hovedmålet. Områdene henger tett sammen, og må derfor sees i sammenheng.