Meddommer

Meddommerordningen bidrar til å sikre den demokratiske forankringen for domstolenes arbeid, og bygger opp under domstolenes tillit i samfunnet.

Hvem kan bli meddommer?

Hvem som kan være meddommer er regulert i domstolloven kapittel 4. 
Kort forklart må du:

  • Ha tilstrekkelig norskkunnskaper, og være personlig egnet til oppgaven
  • ha fylt 21 år og være under 70 år når du blir valgt.
  • ikke være fradømt stemmeretten 
  • ikke være under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller i konkurskarantene
  • stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen når valget blir gjennomført
  • være norsk eller nordisk statsborger, eller ha stått registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene.
  • ikke være dømt for visse straffbare forhold
Illustrasjon av tre mennesker og teksten "Har du lyst til å bli meddommer?" - Klikk for stort bilde domstol.no

Hva slags oppgaver har en meddommer: 

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker på lik linje med domstolens egne fagdommere. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og du har krav på å få fri fra jobb for å utføre vervet. Når du har vært i retten, har du krav på å få dekket utgiftene du har hatt. Hvis du taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Du kan lese mer om meddommerordningen her.

Hvordan bli meddommer:

Kommunestyret i Lørenskog skal velge nye meddommere for perioden 2025-2028 på kommunestyremøtet 19.06.2024. Hvis du ønsker å være meddommer i Romerike og Glåmdal tingrett eller Eidsivating lagmannsrett kan du melde din interesse her:

MELD INTERESSE FOR Å BLI MEDDOMMER

Kommunen er pliktet til å kontrollere at medlemmene av meddommerutvalgene oppfyller vilkårene for valgbarhet.  Når vi har fått antall interessenter domstolen har behov for, vil vi kontrollere at kandidatene tilfredsstiller kravene. Dette gjør vi både gjennom kontakt med den enkelte kandidat og ved forespørsel til strafferegisteret eller politiet. Aktuelle kandidater vil bli spilt inn til kommunestyret i juni. Dersom du blir valgt vil du motta et brev fra Lørenskog kommune med informasjon om at du er valgt som meddommer og hvilken domstol du er valgt til.