Slik tenker partiene

Her kan du lese mer om partiene som stiller til valg i Lørenskog kommune og se hvordan de presenterer seg selv og egen politikk på maks 100 ord. All tekst er skrevet av partiene selv og de presenteres i alfabetisk rekkefølge.

Arbeiderpartiet

 

Logo arbeiderpartiet - Klikk for stort bilde Portrett av Ragnhild Bergheim - Klikk for stort bilde1. kandidat for Lørenskog Arbeiderparti, Ragnhild Bergheim Arbeiderpartiet

Vi går til valg på Trygghet og muligheter i fellesskap, fordi trygghet er viktig i alle livsfaser. Alle skal ha mulighet til å leve gode liv - til å vokse opp, finne en god bolig, jobbe og trives i kommunen.  

Årets valg handler om de gode nabolagene; hvordan vi vil ha det der vi bor. Vi ønsker å løse utfordringer folk opplever i sine liv. Vi vil ha en god offentlig helsetjeneste og fellesskole – vi sier nei til privatisering av velferden.  Et trygt og sterkt fellesskap er målet for oss. Alle skal føle at de hører hjemme i Lørenskog!

Les mer om Lørenskog arbeiderparti

https://lorenskog.arbeiderpartiet.no/politikken/

Fremskrittspartiet

Logo fremskrittspartiet - Klikk for stort bilde

​​​​​​

Bjørnar Johannessen portrettbilde - Klikk for stort bilde1. kandidat for Lørenskog Fremskrittsparti, Bjørnar Johannesen Lørenskog kommune

Økonomien i Lørenskog er den viktigste saken. Derfor må alle tjenester kommunen skal yte gjennomgås med tanke på effektivisering eventuelt privatisering f.eks. barnehager. Ellers vil vi ha flytende barnehageopptak.

Neste periode må stå i integreringens navn. Derfor vil vi si nei til IMDIs forespørsler om bosetting av flyktninger.

Vi vil legge til rette for heis i lavblokker. Tillate private/ideelle å bygge sykehjem og omsorgsboliger på Dovre.

T-banen må gå til AHUS og ikke Triaden. Vi ønsker å bygge lokk over Riksvei 159 fra Oslo grense til Kloppabrua, ved at næringslivet får bygge næringsbygg oppå.

Les mer om Lørenskog Fremskrittsparti

https://www.facebook.com/lorenskog.frp

Høyre

 

Logo høyre - Klikk for stort bilde Portrett av Amine Mabel Andresen - Klikk for stort bilde1. kandidat for Lørenskog Høyre, Amine Mabel Andresen Høyre

Lørenskog skal være et godt og trygt sted å bo for alle, uansett hvor i livet man er.

Skolen skal gi muligheter til alle elever, slik at de kan innfri sine drømmer og ambisjoner.

Kultur og frivillighet binder oss sammen, det skal være et attraktivt kulturliv i Lørenskog.

Eldre skal få muligheten til et aktivt og sosialt liv, god pleie og sammenhengende tjenester.

Vi ønsker trygg økonomisk styring, Høyre sier nei til eiendomsskatt. Boligbygging må bremses til skoler og barnehager er på plass.

Les mer om Lørenskog Høyre

https://www.facebook.com/lorenskog.hoyre/ ​​​​​​

Konservativt

 

Logo konservativt - Klikk for stort bilde Portrett av Linda Kolstad - Klikk for stort bilde1. kandidat for Konservativt i Lørenskog, Linda Kolstad Konservativt

Vi må skape et trygt lokalsamfunn og øke politiets tilstedeværelse og handlekraft. Konservativt tillater ikke vold eller hærverk i noen form. 

Vi vil at skolen skal være en forlengelse av hjemmet. Vi vil ha skoler for alle gutter og jenter, ikke radikal kjønnsideologi. Konservativt vil legge til rette for private skoler og barnehager. Mangfold vil være til hjelp for foreldrenes valg for sine barn.

Konservativt vil bygge nytt sykehjem. Vi mener det er feil å sende eldre ut av kommunen fordi vi ikke har plass på våre egne sykehjem. Vi vil prioritere sykehjemsplass for alle som trenger det.

Les mer om Konservativt i Lørenskog

https://konservativt.no/ 

Kristelig Folkeparti

Logo krf - Klikk for stort bilde Portrett av Dan Levi Hykkerud - Klikk for stort bilde1. kandidat for Lørenskog KrF, Dan Levi Hykkerud KrF

KrF vil jobbe for gode grunnleggende tjenester til innbyggerne. Det betyr enkelt sagt: utdanning, helse og omsorg. Vi mener særlig barn, ungdom og unge voksne må få de beste betingelser for å trives og lykkes. 

Vi må alle reise mindre forurensende, KrF vil jobbe for å skape realistiske alternativer. 

Konkurransen om arbeidskraft øker. KrF vil jobbe for å ta vare på de ansatte og gjøre det attraktivt å velge Lørenskog kommune som arbeidsgiver. 

Med innspill fra innbyggerne og ansatte, vil vi videreutvikle den gode kommunen Lørenskog er å leve i.

KrF ønsker en lavere utbyggingstakt og sier nei til eiendomsskatt.

Les mer om Lørenskog KrF

https://www.facebook.com/lorenskogkrf

Miljøpartiet De Grønne

 

Logo Miljøpartiet De Grønne - Klikk for stort bilde Portrett av Ernst-Modest Herdieckerhoff - Klikk for stort bilde1. kandidat for Lørenskog MDG, Ernst-Modest Herdieckerhoff MDG

Til grunn for grønn politikk ligger et ønske om å legge til rette for at ALLE uansett utgangspunkt skal kunne leve et godt liv i Lørenskog, nå og i all framtid:

 • økonomisk og økologisk bærekraftige veivalg på vei mot et klimanøytralt Lørenskog
 • sirkulærøkonomi der det lønner seg å gjenbruke og reparere
 • et varmt og inkluderende lokalsamfunn som forebygger ensomhet og gir trygge nabolag
 • lokalt fokus på kreativiteten, lekenheten og livsgleden i alle faser av livet
 • støtte oppom lokale tiltak for god psykisk og fysisk helse
 • et aktivt lokaldemokrati der innbyggerne inkluderes i prosessene

 

Les mer om Lørenskog MDG

https://www.facebook.com/MDGlorenskog

Rødt

Logo rødt - Klikk for stort bilde Portrett av Per Ivar Løkken - Klikk for stort bilde1. kandidat for Lørenskog Rødt, Per Ivar Løkken Rødt

Rødts prinsipper og politikk bygger på grunnverdiene likeverd, frihet, solidaritet og fellesskap. 

 • Alle skal være trygge og ingen skal måtte legge seg sultne i vår kommune.
 • Alle barn og unge skal ha en meningsfull og trygg skolegang og oppvekst, uten mobbing og utenforskap. 
 • Sosial boligpolitikk må gjenreises. Boligprisene må ned, offentlige ytelser opp. 
 • Vi må ha flere kommunale boliger, til rimelig leie. 
 • Fattigdom må bekjempes. 
 • Vi går i mot konkurranseutsetting og privatisering av kommunale tjenester. 
 • Skattepenger skal gå til velferd, ikke privat profitt. 
 • Markagrensa og dyrkbar mark skal ikke røres.

 

Les mer om Lørenskog Rødt

https://www.facebook.com/rodtlorenskog/

Senterpartiet

Logo Senterpartiet - Klikk for stort bilde Portrett av Tom Pedersen - Klikk for stort bilde1. kandidat for Lørenskog Senterparti, Tom Pedersen Senterpartiet

De første 8 av 16 punkter i Senterpartiets valgprogram:

 1. Senterpartiet vil bremse boligbyggingen og snu gjeldsutviklingen.
 2. Senterpartiet er imot at det bygges høyt og tett i kommunen.
 3. Senterpartiet mener at romslige grøntarealer er en god investering.
 4. Senterpartiet vil prioritere tiltak for barn og ungdom.
 5. Senterpartiet vil investere i forebygging, helse og omsorg.
 6. Senterpartiet vil ansette flere personer i helse- og omsorgstjenesten slik at eldre kan bo lengre hjemme.
 7. Senterpartiet vil opprette flere plasser for demente i kommunen.
 8. I integreringsarbeidet vil Senterpartiet fokusere på norskopplæring, skole og å få flere i arbeid.

 

Les mer om Lørenskog Senterparti

https://www.senterpartiet.no/lokallag-og-fylkeslag/akershus/lorenskog

Partiet Sentrum

Logo sentrum - Klikk for stort bilde Portrett av Kanwal Suleman - Klikk for stort bilde1. kandidat for Partiet Sentrum Lørenskog, Kanwal Suleman Partiet Sentrum

Partiet Sentrum vil ha: 

 • arbeid mot utenforskap - for menneskerettigheter
 • verdig eldreomsorg
 • åpne møteplasser, også minoriteter 
 • økt støtte til tros- og livssynsamfunn
 • økt støtte til idretten
 • løft i infrastruktur og trafikksikkerheten
 • flere arbeidsplasser
 • næringsutvikling


Kommunens tilbud må tilpasses bredden av innbyggere, med universell utforming, livssynsåpenhet (halalmat på sykehus), hjelp til lavinntektsfamilier, annen tilpasning uten ekstra vederlag. Kommunen skal stå for mangfold, med nulltoleranse for hets, rasisme, og hatefulle ytringer.

Innføre CRPD (menneskerettigheter for alle med funksjonsnedsettelser) en grunnleggende rettighet i alle kommunale tjenester, med BPA tilbud som dekker hele behovet for brukerne.

Les mer om Partiet Sentrum Lørenskog

https://lorenskog.partietsentrum.no/

Sosialistisk venstreparti

 

Logo SV - Klikk for stort bilde
 • Portrett av Nancy Gogstad - Klikk for stort bilde1. kandidat for Lørenskog SV, Nancy Gogstad SV Rettferdig fordeling og bærekraftig miljøpolitikk.
 • Kollektivruter på tvers - sone 1 i hele kommunen.
 • Ta grep som er nødvendig for å fjerne fattigdom.
 • Ingen rasisme eller annen diskriminering.
 • Økonomi skal aldri hindre deltakelse i fritidsaktiviteter.
 • Ungdomsklubber i alle deler av kommunen.
 • Offentlige velferdstilbud og forebyggende tiltak som favner alle.
 • Nei til privatisering.
 • Tilstrekkelig bemanning i velferdstjenestene - forsvar kvalitetsnormene for bemanning i skoler og barnehager, og heltidskultur i helsetjenesten.
 • Kontrollert utbygging med gode bomiljøer, barnehager, skoler og annen velferd på plass.
 • Grønne lunger i alle boligområder, nei til nedbygging av myr og dyrka mark.
 • Trygghet for syklende og gående.

 

Les mer om Lørenskog SV

lorenskogsv.no

Venstre

 

Logo Venstre - Klikk for stort bilde Portrett av Bjørn Gran - Klikk for stort bilde1. kandidat for Lørenskog Venstre, Bjørn Ivar Gran Venstre

Det bygges mye i Lørenskog, og kommunen vokser veldig raskt. Venstre ønsker lavere utviklingstakt, og at vekst følges opp med utbygging av infrastruktur og tilbud for innbyggerne.

Les mer om Lørenskog Venstre

https://www.venstre.no/artikkel/2023/06/22/5-grunner-til-a-stemme-venstre-i-lorenskog/ 

Relevante lenker

Godkjente valglister med kandidatene som stiller til valg 

Informasjon om hvem du kan stemme på ved fylkestingsvalget finner du her