Forslag til endring av forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Lørenskog kommune

Kommunestyret vedtok 18. oktober 2023 forslag om å endre § 6 og § 8 fjerde ledd i forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Lørenskog kommune. De vedtatte forslagene til endring gjelder varaordførers godtgjøring og stillingsbrøk. 

De vedtatte forslagene til endring sendes med dette ut på høring, jf. fvl 37 annet ledd, med fire ukers høringsfrist. Høringsfristen settes til 16. november. 

§ 6. Fast godtgjøring

Forskriftens § 6, avsnitt om varaordførers faste årlige godtgjøring, lyder per 19.10.2023: 

fast årlig godtgjøring beregnes som følger: 
Varaordfører: 80 % av ordførers godtgjøring. 


Under kommunestyrets møte 18. oktober 2023 ble følgende vedtatt:

§ 6 Fast godtgjøring, avsnitt om varaordfører, endres til: 
Varaordfører: 60 % av ordførers godtgjøring. 

§ 8. Ordfører og varaordførers godtgjøring

Forskriftens § 8 fjerde ledd, lyder per 19.10.2023:

Varaordførers godtgjøring utgjør 80 % av ordførers godtgjøring dersom vedkommende innehar fulltidsverv. Omfanget av vervet fastsettes av kommunestyret.


Under kommunestyrets møte 18. oktober ble følgende vedtatt:

§ 8 fjerde ledd endres til:

Varaordførers godtgjøring utgjør 60 % av ordførers godtgjøring, og skal minimum utgjøre 70% stillingsbrøk/28 timer pr. uke. 

Høring

Forslagene ble vedtatt med et samtidig forslag om å sende endringene ut på høring, med 4 ukers høringsfrist. Høringsfristen settes følgelig til 16. november. 

Høringen er åpen for alle. 

Høringsinnspill sendes til politikk@lorenskog.kommune.no. Merk e-posten med «Høringinnspill: Forslag til endring av forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Lørenskog kommune». 

Artikkelliste