Høring - Forslag til skolerute for Lørenskog skoleårene 2024-2025

Lørenskog kommune sender forslag til skolerute for skoleåret 2024-2025 på høring. Før dokumentene er sendt på høring, har forslag til skoleruta vært drøftet med skolesjef og barnehagesjef.

Skoleruta for Lørenskog gjelder for kommunale grunnskoler, og er i tråd med de føringer som er gitt fra Viken fylkeskommune. Skoleruta i Lørenskog kommune omfatter også barnehagenes og SFO sine planleggingsdager. Basene (skole og SFO for elever med særskilte behov) følger plan for SFO.

Bakgrunn og vurdering

Lørenskog kommune skal fastsette skolerute ut fra rammene gitt av fylket. 

Det er fastsatt i opplæringsloven at opplæringen skal strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker. Videre har Akershus fastsatt datoer for oppstart og avslutning av skoleåret, høstferie, felles planleggingsdag i november, juleferie, vinterferie og påskeferie som felles for alle skoler. Kommunene oppfordres til å følge fylkets plan. Fylkesråden mener at det er viktig for familier med barn i både grunnskole og videregående skoler å ha fri til samme tid.
Eventuelle avvik fra fylkets plan vil pålegge kommunene en utgift på spesialskyss.

Lørenskog kommune har i dette høringsutkastet valgt noen få avvik fra Akershus fylke sin plan, da fordelene for endringene oppveier den økte økonomiske kostnaden til skyss. Utgifter til skoleskyss er liten, da svært få er avhengig av skoleskyss i Lørenskog. Avvikene fra fylkets plan kommenteres under.

Bakgrunnen for at Lørenskog kommune ønsker avvik fra Akershus sin plan, er at kommunen over tid har ønsket å imøtekomme et par tungtveiende moment. For det første ønskes det at fridager for barnehager, SFO og grunnskole skal være mest mulig samordnet. I praksis har det ofte vært tre sammenfallende planleggingsdager. Dernest at det så langt som mulig organiseres for hele skoleuker.

Høsthalvåret følger Akershus med unntak av fredag 15. november, Lørenskog har ordinær skoledag, Akershus har fri. Denne fridagen flytter Lørenskog til fredag 3. januar. Lørenskog ønsker ikke skoleuke på kun èn dag. Det gjør at Akershus har skolestart fredag 3. januar, mens Lørenskog starter mandag 6. januar. Resten av vårhalvåret følger Lørenskog plan for Akershus. 

Videre prosess og hvordan du sender innspill

Høringen er åpen for alle, og de som ønsker det, kan sende inn uttalelser.

Det bes om at forslag til endringer av skoleruta, både beskriver det som ønskes endret, og erstatningen det innebærer.

Frist for innsending av høringsuttalelser er onsdag 1. november 2023. Uttalelser kan sendes på epost til: postmottak@lorenskog.kommune.no, merket Høring på skolerute for Lørenskog skoleåret 2024 - 2025.

Det presiseres at kommunale grunnskoler i Lørenskog ikke kan gjøre lokale endringer i felles skolerute for Lørenskogskolen. Planleggingsdager kan flyttes til andre fridager for elevene, men elevenes fridager kan ikke forandres.

Endelig skolerute vil legges på Lørenskog kommunes nettside.

Vedlegg

Hele høringsbrevet fra Lørenskog kommune (PDF, 109 kB)

Forslag til skolerute for Lørenskog 2024-2025 (PDF, 788 kB)

Forskrift om skole- og feriedager for skoleåret 2024/2025 i Akershus fylkeskommune (PDF, 727 kB)

Artikkelliste