Alternative boformer

Illustrasjon av høyhus, campingvogn og enebolig meg hjerte over taket - Klikk for stort bilde

Hvilken type bolig passer for akkurat deg? Alternative boformer handler om å ha et bredt utvalg av boformer som gjør at alle kan finne noe som passer for seg og sin livssituasjon. Boligen din er en viktig del av livet ditt. Vi ønsker at den skal gi deg tilgang på et fellesskap, og være en kilde til god livskvalitet. I fremtiden vil det bli stadig vanligere å bo i egen bolig livet ut. Da må hver og en av oss bli flinkere til å «planlegge litt».

Innbyggerne vil at boligen skal være både et skjulested og et stupetårn å kaste seg ut i livet fra. «Vi vil bo der vi føler oss trygge, hvor vi kan være oss selv og slappe av». Samtidig skal boligen representere muligheter. «Vi vil at boligen skal gi oss tilgang på livet!». Det betyr blant annet korte avstander til kollektivtransport, servicetilbud og møteplasser. Boligkvalitet og inkluderende bomiljø er en av de fire satsningsområdene i kommuneplanen. Gjennom boligpolitikk og samskaping med utbyggere og innbyggere vil kommunen gjøre sitt ytterste for at alle kan finne et sted å høre til.

Alle har et felles ansvar for å skape gode nabolag. I et godt nabolag er folk tilgjengelige for hverandre. Patrick skifter lyspære hos Inger, og hun passer katten hans når han er tre uker i Afrika. Lille Arun som går i barnehagen fikk endelig en «bestefar» da han ble kjent med Harald som bor i omsorgsbolig i det samme bygget.

Hvordan lykkes med alternative boformer?

Satse på boformer som gir mestring og tilgang på livet

Skal vi lykkes med å skape boformer som gir mestring og tilgang på livet, må både kommune, bolignæringen og innbyggere samarbeide. Helse-, omsorg- og mestringssektoren vil ta initiativ til tett samarbeid for å skape helsefremmende boformer. Dette handler blant annet om at det er behov for gode inne- og utearealer hvor mennesker møtes, gode servicetilbud i lokalmiljøene (nærbutikk, café, møteplasser med mer) og gode transportalternativer for alle generasjoner.

Små barn og gamle mennesker går bortover veien - alle med rullator - Klikk for stort bilde Farid Dino Omer / Lørenskog kommune

Klikk på feltet under for å lese hele historien.

Alle tjenester kan ytes i alle boformer

Fremtidens økning i antall eldre tvinger oss til å tenke annerledes om boform og hjelpebehov. Vi tror ikke at det å flytte fra eget hjem og inn i en institusjon er det beste for folk. Det er heller ikke det de fleste ønsker seg når vi spør dem om egen fremtid. Vi har allerede gjort et skille mellom bolig og tjeneste. Dette gir samme mulighet for oppfølging enten innbyggeren oppholder seg i eneboligen hvor hun eller han har bodd hele livet, eller på sykehjem. Folk skal slippe å måtte flytte for å få en tjeneste. Vi ønsker at personer med hjelpebehov så langt som mulig eier egen bolig, og vi yter tjenester der de er.

Lørenskog prøver ut nye boformer som gir innbyggerne mer frihet enn sykehjem, og like god tilgang til tjenester og aktivitetstilbud. Omsorgsboligene i kommunen er et eksempel på en bærekraftig løsning for fremtiden. En tradisjonell sykehjemsplass krever bemanning som koster omtrent 1,4 millioner kroner i året (pr 2022). Til sammenlikning koster en plass i omsorgsbolig omtrent en tredjedel, fordi vi der kan yte tjenester på en annen måte. For mange gir dette også bedre livskvalitet enn sykehjem. En dagsenterplass koster under 200 000 kroner i året. Dette viser at innbyggerne kan få omfattende og varierte tilbud, som i større grad kan bli skreddersydd til den enkelte, til en langt lavere pris enn det en sykehjemsplass koster. Dette er også mer bærekraftig for fremtiden, når vi vet at tilgangen på arbeidskraft fortsatt vil reduseres.

Oppmuntre alle innbyggere til å planlegge for fremtiden

Helse- og velferdstjenestene vil initiere aktivitet som hjelper flere til å planlegge bedre. Hver og en av oss må selv ta ansvar for at boligen er tilpasset ulike livsfaser og endringer i helse. «Leve hele livet»-reformen har en kampanje som heter «planlegge litt», og regjeringen varsler nå en «Bo trygt hjemme»-reform. Begge disse tiltakene er rettet mot at eldre som ønsker det, skal bo hjemme så lenge som mulig. Mange eldre flytter fra enebolig til en mer lettstelt leilighet. For andre kan det være en bedre løsning å heller tilpasse den boligen de allerede har, slik at den blir mer tilrettelagt for alderdommen. Det må alle tenke på før behovet melder seg.

Tilrettelegge for gode og stabile bomiljøer

Mangfold beriker bomiljøer, og uten barn og unge blir det lite liv og røre. Når barna vil sparke ball på løkka kan det være trygt at det sitter noen pensjonister på benkene rundt og følger med. Uten et mangfold av etnisiteter får vi ikke samme tilgang på fargerike opplevelser fra alle verdenshjørner. Helse-, omsorg- og mestringssektoren vil teste ut ulike bidrag til sosiale og mangfoldige bomiljøer, hvor beboerne utvikler gode relasjoner på tvers av alder og kultur. Det er også avhengig av engasjerte styrer i borettslag, sameier og velforeninger. Vi vil ta i bruk teknologi og andre løsninger som bidrar til trygghet, aktivitet og samhandling over gjerdestolpene. For å få til dette vil kommunen ta initiativ til samskaping med innbyggere, frivillighet og næringsliv allerede i tidlig fase av byggeprosjekter.

Boområder med mange leietakere er gjerne preget av stor utskifting. Kommunen vil stimulere næringslivet til å komme opp med nye løsninger som gir flere utsikt til å eie bolig, et viktig bidrag til å bryte generasjonsoverføring av fattigdom. Innbyggere som er i en vanskelig livssituasjon, skal få hjelp til å skaffe seg en akseptabel bopel og øke sin boevne.

Morten og Camilla står utenfor Kongla - Klikk for stort bilde Farid Dino Omer / Lørenskog kommune

Klikk på feltet under for å lese hele historien.