Informasjon om barnehageopptak

Her finner du informasjon om barnehageopptaket i Lørenskog kommune. Ved ledige plasser, sendes det ut tilbud til barn på ventelista.

 

Opptakskriterier til kommunale barnehager

Ikke-kommunale barnehager har egne vedtekter og opptakskriterier.

Opptakskriterier for kommunale barnehager i Lørenskog er vedtatt i kommunestyret med ikrafttredelse fra 1. mars 2022

§ 8. Opptakskriterier for hovedopptak

Først tildeles plasser til barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak etter lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) § 4-12 og § 4-4 annet og fjerde ledd, jf. barnehageloven § 13.

Krav til dokumentasjon – barn med nedsatt funksjonsevne jf. barnehageloven § 13 første ledd

Dokumentasjon fra sakkyndig instans må bekrefte at barnet har nedsatt funksjonsevne. Begrepet nedsatt funksjonsevne omfatter ulike fysiske funksjonsnedsettelser, utviklingshemming, språk- og talevansker, atferdsvansker og psykiske lidelser. Vurderingen må ta stilling til om funksjonsnedsettelsen og dens konsekvenser for barnet skaper et større behov for barnehageplass enn for barnehagebarn ellers. Med sakkyndig instans menes de faglige instanser og personer som har hatt med barnet å gjøre fra det ble født eller fra det tidspunkt funksjonsnedsettelsen ble oppdaget/diagnostisert. Dette kan for eksempel være lege, helsestasjon eller PP-tjeneste. Dokumentasjonen må ikke være eldre enn tre måneder når søknaden sendes kommunen.

Krav til dokumentasjon – barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester § 4-12 og § 4-4 annet og fjerde ledd, jf. barnehageloven § 13.

Vedtak i henhold til barnevernloven må dokumenteres med fylkesnemndas vedtak, barneverntjenestens vedtak eller domstolvedtak.

Deretter tildeles plasser til barn med lovfestet rett til plass.

Hvis det må prioriteres mellom barn innenfor de forskjellige prioritets gruppene, vil dette gjøres
etter alder. Opptaket skjer innenfor hvert årskull. Plassene innenfor årskullet blir fordelt etter
fødselsdato hvor de som er født tidligst på året får plass først. Unntaket er barn som fyller 2 år i
opptaksåret som tildeles etter alder som regnes fra 1. desember. De øvrige alderskullene tildeles
plass etter alder regnet fra 1. januar som beskrevet over. Dersom flere barn med samme prioritet og
fødselsdato ønsker plass i den samme barnehagen, tildeles plassen ved trekning. Barnet med det
laveste trekningsnummer får tilbud om plass først.

Tildelingen skjer i følgende rekkefølge:

a) Barn med søsken i den aktuelle barnehagen ved oppstart.

b) Barn fra familier som har store belastninger på grunn av nedsatt funksjonsevne eller alvorlig og varig sykdom hos foresatte eller søsken.

Krav til dokumentasjon: Legeerklæring som dokumenterer at nedsatt funksjonsevne eller sykdom hos foresatte eller søsken er alvorlig og varig. Legeerklæringen må dokumentere at familien har behov for å få sitt ønske om barnehage oppfylt. Legeerklæringen må beskrive familiens totale situasjon. Dette inkluderer familiens psykososiale fungering, familiens nettverk og praktiske problemer ved levering og henting i barnehagen knyttet til funksjonshemming eller sykdom hos foresatte eller søsken. Dokumentasjonen må ikke være eldre enn tre måneder når søknaden sendes kommunen.

c) Barn av enslige forsørgere i arbeid/utdanning.

Krav til dokumentasjon: Vedtak om stønad til enslig mor eller far etter folketrygdloven. Arbeid og utdanning dokumenteres ved bekreftelse fra arbeidsgiver eller studiested. 

d) Barn av minoritetsfamilier med særlig behov for norskopplæring.

Krav til dokumentasjon: Begge foreldre må ha en annen språk- og kulturbakgrunn enn norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dokumentasjon fra helsestasjonen som bekrefter barnets behov for særlig norskopplæring.

e) Øvrige barn

Tildeling av plass vil i denne gruppen foretas på følgende måte:
1. Barn som har barnehagen på første eller andre valg.
2. Barn som har barnehagen på tredje valg.
3. Barn som har barnehagen på fjerde valg.
4. Fordeling av barn som ikke har fått plass i noen av sine valgte barnehager.

Tildeling av plass innenfor prioriteringene skjer etter alder. Barn som fyller 2 år i opptaksåret tildeles etter alder som regnes fra 1. desember. De øvrige alderskullene tildeles plass etter alder regnet fra 1. januar. Dersom flere barn med samme prioritet og fødselsdato ønsker plass i den samme barnehagen, tildeles plassen ved trekning. Laveste trekningsnummer får tilbud om plass først.

Søknad om barnehageplass

Det søkes barnehageplass via denne lenke

Søknadsfrist for å være med i hovedopptaket  er 1. mars. Rett til plass jf. Barnehagelovens § 16, er avhengig av at det er søkt innen fristen for hovedopptak og at man er bosatt i kommunen ved oppstart.

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Videre har barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, rett til plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Logg inn via foreldreportalen for å svare på tilbud, endre søknad eller si opp plass. 

Alle barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn, og kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. 

Det kan søkes om barnehageplass hele året. Ved ledig kapasitet, fordeles plassene fortløpende i henhold til barnehageloven og barnehagenes vedtekter. Det sendes kun ut avslagsbrev ved hovedopptak.

Tilbud om barnehageplass sendes til digital postkasse eller altinn.

Bytte av barnehage

Dersom det er ønske om å bytte barnehage, må det søkes om barnehageplass på nytt. Søknad om overflytting behandles etter samme opptakskriterier som ny søknad. Ved tilbud om plass i ny barnehage, mister barnet automatisk den barnehageplassen det har.

Ved overflytting mellom privat og kommunal barnehage, gjør vi oppmerksom på at oppsigelsestiden gjelder og at det kreves betaling i oppsigelsestiden. Oppsigelsestiden fremkommer av barnehagens vedtekter.

Flytte til Lørenskog

Dersom du skal flytte til kommunen, og ønsker barnehageplass hos oss, søker du på kommunens nettside. Skriv gjerne i søknaden at du skal flytte hit og eventuelt når. Lørenskog er en kommune med sterk befolkningsvekst, og det kan være utfordrende å få barnehageplass ved tilflytning i løpet av året.

For å få barnehageplass i kommunal barnehage, må barnet være bosatt i kommunen ved oppstart i barnehagen.

Ikke-kommunale barnehager kan ha definert egne opptakskriterier som ikke omfatter krav om bosetting i Lørenskog kommune. Opptakskriterier til den enkelte barnehage, er beskrevet i barnehagens vedtekter.

Klagerett

Søknad om barnehageplass omfattes av barnehageloven med forskrift. Avslag ved hovedopptak kan gi adgang til klagerett. Man har også klagerett om man ikke får sitt første eller andre ønske oppfylt. Utenom hovedopptak er det klagerett ved avslag for søkere med prioritet etter barnehagelovens § 18. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjeneste.

For å få medhold i en klage, forutsettes det at det er gjort en saksbehandlingsfeil som har ført til at søker er forbigått. Vi anbefaler derfor at man først ber om en begrunnelse. Klagen sendes til Lørenskog kommune, Barnehagekontoret, Postboks 304, 1471 Lørenskog innen klagefrist. Klagene vil først få en ny behandling i barnehageadministrasjonen. De som ikke gis medhold, oversendes for endelig behandling i kommunens klagenemd. Alle informeres skriftlig om utfallet. 

Flytte fra Lørenskog

Dersom man har plass i kommunal barnehage, og flytter ut av kommunen, mister man barnehageplassen i Lørenskog. Oppsigelsestiden i henhold til barnehagens vedtekter, er to måneder fra den 1. i måneden.

Søknad i andre kommuner

Det er mulig å søke barnehageplass i andre kommuner. En eventuell søknad i andre kommuner har ingen påvirkning på behandlingen av søknad om barnehageplass i Lørenskog kommune.

Status på barnehageopptak