Hvorfor er heltidskultur til det beste for alle?

Lørenskog kommune har som mål at de ansatte i kommunen i all hovedsak skal ha fulle stillinger hvor de arbeider heltid istedenfor deltid. I helse- og omsorgssektoren har det vært vanlig at mange av de ansatte arbeider deltid. I første omgang er det å etablere en heltidskultur i denne sektoren en av de viktigste satsningsområdene i kommunen. 

I fremtiden blir det vanskelig å rekruttere nok personell innen flere fagområder. Situasjonen er spesielt alvorlig for helse- og omsorgssektoren, hvor det allerede er mangel på sykepleie-, helsefagarbeider- og vernepleiekompetanse. Flere ansatte i fulle stillinger vil være et av virkemidlene for å løse denne utfordringen.

I Norge finnes det flere eksempler på at det bygges sykehjemsavdelinger som vil være krevende å drifte fordi det er vanskelig å rekruttere nok personell. Heltidskultur er et viktig virkemiddel for sikre kapasitet, kompetanse og kvalitet i omsorgstjenesten også i fremtiden. Dette er derfor noe Lørenskog og alle landets kommuner jobber med. Nylig åpnet Lambertseterhjemmet i Oslo, som tester ut det å ha bare fulltidsstillinger for alle faggrupper.   

Vi jobber med mange ulike tiltak for å fremme en heltidskultur: 

  • Vi vurderer om enkelte oppgaver kan gjøres like godt, eller bedre, av folk med annen kompetanse. 
  • Vi ser om teknologi kan ta over oppgaver slik at de menneskelige ressursene kan brukes enda bedre på de rette stedene. 
  • Vi legger til rette for at alle innbyggere kan planlegge for egen mestring og fremtid. 

Heltidskultur handler om at vi får mer ut av fagpersonenes kompetanse når de jobber så nært opp mot fulle stillinger som mulig. 

Målet er den gode dagen for alle parter.

Illustrasjon av mennesker med teksten: Færre fremmede. Kontinuitet. Trygghet. Medvirkning. Forutsigbarhet. Hva er viktig for meg? - Klikk for stort bilde Lørenskog kommune

Den gode dagen for innbyggerne

Innbyggerne som bruker våre tjenester, forteller at det viktigste for dem er å få færre ansatte å forholde seg til. Da blir det tid til å utvikle gode relasjoner.

I fremtiden vil kommunehelsetjenesten få flere oppgaver, det blir flere eldre og flere i alle aldre som trenger oss. Sykehusene skriver ut pasientene raskere, gjerne torsdag eller fredag, og dette krever at kommunen har kompetanse til å ta imot nyutskrevne pasienter i helgene. 

Innbyggernes behov tar ikke ferie. De trenger oss 24-7, 365 dager i året, og det er deres behov som må bestemme når vi er på jobb.

Den gode dagen for ansatte

Vi ser at den gode arbeidsdagen for ansatte, er å jobbe med kollegaer som kjenner rutiner og arbeidsoppgaver, og som er trygge i jobben sin. For å få til en god arbeidsflyt, er man avhengig av at det er mange i avdelingen som sørger for kontinuitet. 

Det er en vanlig oppfatning at man må jobbe minst 80 % stilling for å være en kontinuitetsbærer. I Lørenskog er det slik at: 

  • Over 70 % av de som jobber turnus, jobber deltid. 
  • Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i de besatte stillingene er under 70 %.
  • Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for tilkallingsvikarene er 6,7 %. 
  • Fordelingen mellom antall fast ansatte og tilkallingsvikarer er omtrent 50-50.

Dette betyr at det til enhver tid er mange på jobb du ikke kjenner. En person som er innom arbeidsstedet så sjelden som én dag annenhver uke får løs tilknytning til arbeidsstedet, tar ofte mindre ansvar og føler mindre lojalitet. Hen er ikke inne i rutinene, og må sette seg inn i alt som har skjedd siden sist. Da er det også lett å unngå å gjøre oppgaver man føler seg usikker på. Med mange små stillinger blir det derfor mer slitsomt for alle å være på jobb, og innbyggerne får dårligere tjenester.

Alle kan bidra

Innen helsesektoren er deltidsstillinger så vanlig at mange ser på dette som det naturlige valget, uten å ha prøvd fulltid. Dette fører til at selv nyutdannede helsefagarbeidere i mange tilfeller starter yrkeskarrieren i frivillig deltidsstilling. Dette er ingen heldig start for en arbeidstaker som står på terskelen til voksenlivet, og som drømmer om bolig, frihet - og kanskje en familie. Da vil en stor stilling kunne gi en annen ro og forutsigbarhet. Det vil gi en mer stabil økonomi, bedre muligheter for å eie egen bolig og bedre oppvekstsvilkår for barna. På sikt vil det å jobbe fullt være helt avgjørende for pensjonen. 

Fordi heltidskultur favner mange forskjellige endringer, kan alle bidra til at vi får en heltidskultur. Vi håper så mange som mulig ønsker større stillinger, men dersom noen etter en grundig vurdering fortsatt tenker at helse eller familiesituasjon gjør dette vanskelig, kan de bidra på andre måter. Det kan være at de får nye oppgaver, eller det kan være uvante arbeidstider. 

Kanskje kan du bidra mer enn du tror ved å stille opp for naboen som skal jobbe langvakt på lørdag, og trenger pass til barna? Vi håper alle engasjerer seg i utviklingen av heltidskultur i Lørenskog fordi en bærekraftig helsetjeneste berører oss alle.