Avfallssug

Avfallssug er en renovasjonsløsning hvor husholdningsavfall (restavfall, matavfall og papir) kastes i nedkasttårn i et boområde. Videre suges det gjennom et rørsystem under bakken til en sentral hvor avfallet samles opp før det transporteres til et sorteringsanlegg.  

Hvilke fordeler har de som er tilknyttet avfallssug?  

Abonnentene som er tilknyttet avfallssug får et renere og tryggere bomiljø. Med denne løsningen slipper man at renovasjonsbilen må inn i boområdet, og reduserer da også risikoen for ulykker i forbindelse med avfallshentingen. Løsningen tar lite plass, og eliminerer i stor grad skadedyr og luktproblematikk. I tillegg vil man få en økt brannsikkerhet, ved at man unngår at avfallet samles opp i tett bebygde områder. 

De boligene som er tilknyttet fellesløsninger som blant annet avfallssug betaler et lavere renovasjonsgebyr enn de som har tradisjonell løsning. Det er gjort en differensiering av gebyrene da en fellesløsning fører til lavere kostnader og legger bedre til rette for kildesortering.  

Illustrert av Sigrid Marketta Aasgaard 

Spørsmål og svar om tilknytningsgebyr