Rehabilitering / Nyetablering

Det interkommunale selskapet Romerike Avfallsforedling  IKS (ROAF) sørger for innhenting av husholdningsavfall fra Lørenskog kommune. For å sikre at alt ligger til rette for at ROAF kan utføre denne oppgaven, stilles det en del krav til renovasjonsløsningen. I samarbeid med ROAF skal Lørenskog kommune godkjenne eller gi aksept for alle nyetablerte renovasjonsløsninger.

Alle nye bolig- og utviklingsprosjekter i Lørenskog kommune skal utarbeide en renovasjonsteknisk plan (RTP). Denne planen skal utarbeides så tidlig som mulig i prosjektet. Dette for å sikre at plassering, adkomst og manøvreringsforhold er i henhold til våre og ROAF sinne krav og føringer.

Alle renovasjonsløsninger skal plasseres på egen eiendom. Dette for å sikre forsvarlig drift og vedlikehold av veiareal, inkludert fortau og gang/sykkelvei.

ROAF har utarbeidet en renovasjonsteknisk veileder. Du kan lese mer om krav til renovasjonsløsningen i denne veilederen. Veilederen gjelder store prosjekter, med nedgravde løsninger. Mindre prosjekter med tradisjonell løsning kan utarbeide en forenklet RTP.

Forenklet renovasjonsteknisk plan (RTP) skal inneholde følgende.

  • Utomhusplan eller situasjonskart med markering av oppstillingsplass/hentested for renovasjonsløsning på egen eiendom.
  • Valg av renovasjonsløsning.
  • Dimensjonerings – og kapasitetsberegninger

Romerike avfallsforedling IKS (ROAF) er behjelpelig med dimensjonering og kapasitets beregninger.

ROAF veileder eksisterende borettslag og sameier i saker som omhandler utstyrsovergang. Ta kontakt med dem dersom ditt borettslag eller sameie ønsker overgang fra avfallsbeholdere til avfallsbrønner.

Kontakt:

For å komme i kontakt med rådgiver i ROAF send epost til nyetablering@roaf.no eller ring 40 00 29 79.

Ulike renovasjonsløsninger

Avfallsbrønner

I ROAFs eierkommuner er det tillatt å etablere både delvis og fullt nedgravde avfallsbrønner. Avfallsbrønner av begge typer må velges fra vår leverandørliste, som kan lastes ned på roaf.no

Bunntømte overflatecontainere

Bunntømte overflatecontainere ligner på en tradisjonell avfallsbrønn, men er ikke gravd ned i bakken. Containeren er plassert på bakken, men ser ut som og tømmes likt som en avfallsbrønn – med kran.

Tradisjonelle avfallsbeholdere

Tradisjonelle avfallsbeholdere er som regel grønne plastbeholdere som plasseres på husstandsnivå.

Bildet viser nedkasttårn tilknyttet nedgravde avfallsbrønner.  - Klikk for stort bildeUnderjordiske søppelcontainere