Spredt avløp

Store betongrør i gress - Klikk for stort bilde Guro Hensel, NIBIO

Hva er spredt avløp? 

Alle boliger, fritidsboliger eller andre bygninger med innlagt vann må tilknyttes et anlegg for håndtering av sanitært avløpsvann (kloakk) eller gråvann, dersom bygningen ikke har toalett. Der bebyggelsen er spredt og det ikke er planer om å bygge ut kommunalt avløpsnett, må avløpet håndteres lokalt i et privat renseanlegg. Disse avløpsanleggene omtales som spredt avløp.

Hva er avløpsvann og avløpsrenseanlegg?   

Avløpsvann er vannet som blir brukt inne i huset til toalettet (svartvann/kloakk) og vaskevann fra badet og kjøkkenet (gråvann). 

Et avløpsrenseanlegg renser vannet slik at det trygt kan slippes ut uten å forurense. Det finnes mange ulike avløpsrenseanlegg, og valg av anlegg må vurderes av fagkyndige og tilpasses grunnforholdene på tomten, samt forurensningsforskriften § 12

Et avløpsrør i naturen - Klikk for stort bilde Bjørn Martin Nymann, Lørenskog kommune

Hvorfor er det viktig å ha regler for rensing av avløpsvann? 

Vannet fra avløpsrenseanlegg inneholder stoffer som kan skade akvatiske miljøer, som bunndyr og fisk, samt føre til sykdommer hos mennesker og dyr. Det kan også gjøre vannet uegnet for friluftsliv og rekreasjon. Reglene om utbedring av avløpsanlegg er derfor etablert for å forhindre forurensning og sikre at vi også i fremtiden kan nyte bekker, vannforekomster og innsjøer slik vi ønsker.

Hvem gjelder dette?

Alle som har innlagt vann i boligen, fritidsboligen eller andrebygninger er lovpålagt å ha et avløpsanlegg for svartvannet/kloakken og/eller gråvannet. Som eier er man ansvarlig for vedlikehold og for å sikre at anlegget tilfredsstiller dagens rensekrav. Dersom anlegget ikke oppfyller dagens krav eller retningslinjer, må det utbedres eller oppgraderes.  

Søknadsplikt 

Arbeid på eksisterende avløpsanlegg eller etablering av nytt utslipp krever søknad i henhold til følgende forskrifter:  

Søknaden må utarbeides av fagkyndige. Du må dermed få et godkjent foretak, for eksempel konsulent, rørlegger eller entreprenør, for å finne den beste løsningen for din eiendom. Det valgte foretaket vil sørge for nødvendig dokumentasjon til søknaden.

Søknaden skal godkjennes av kommunen før arbeidet kan starte, og du vil få en skriftlig tillatelse. Dersom søknaden er fullstendig og i samsvar med gjeldene krav, skal den behandles av kommunen innen 6 uker. Dersom du ikke hører noe innen denne fristen, kan tillatelsen anses som gitt, men vi anbefaler likevel å ta kontakt med kommunalteknikk før du starter arbeidet. 

Diagram som viser søknadsprosessen - Klikk for stort bildeTrykk på bildet for å forstørre det.

Kostnader  

Hvis du skal utbedre eller oppgradere avløpsanlegget ditt, er det du som eier som må dekke kostnadene. Vi anbefaler deg å kontakte flere godkjente foretak for å innhente tilbud på arbeidet.  

Det kan være lurt å ta kontakt med nærmeste naboer, da de kanskje også har problemer med sitt avløpsanlegg eller har mottatt det samme informasjon som deg. Ved å etablere et fellesanlegg kan dere redusere kostnadene på etablering, drift og vedlikehold. 

Det er viktig å være klar over at dersom ledningsanlegget berører naboeiendommen eller bygninger, må du få tillatelse fra grunneier før arbeidet kan starte. Rettigheten til å ha ledninger liggende og utføre vedlikehold på ledninger på naboeiendommen må tinglyses hos Kartverket.  

Hvis du blir pålagt å utbedre eller oppgradere avløpsanlegget, kan du være berettiget tilskudd eller lån i forbindelse med avløpsanlegg. Ordningen er basert på Husbankens bestemmelser og behovsprøvd i forhold til økonomi.

Ta kontakt på telefonnummer 22 96 16 00 for å få mer informasjon om husbankens regler.   

Vedlikehold 

Når avløpsanlegget er i drift, er det du som eier som har ansvaret for at det fungerer som det skal i forhold til utslippstillatelsen. Alle avløpsanlegg trenger jevnlig tilsyn og vedlikehold. Du må derfor tilegne deg kunnskap om hvordan anlegget fungerer eller ha faglig kompetanse til å utføre vedlikeholdet.   

Godt vedlikehold kan forlenge levetiden på anlegget betydelig. Det kan derfor være en god investering å overlate denne oppgaven til en fagkyndig. Hvis du har et minirenseanlegg, må du ha inngått en serviceavtale med produsenten for å sikre at anlegget fungerer som det skal. 

Pass alltid for at alle kumlokk er sikret til enhver tid for å hindre at dyr, barn, og andre faller ned i kummen. 

Mer informasjon

Nibio - Mindre avløpsanlegg
VA-jus – Informasjon til huseiere som skal etablere eget renseanlegg

Kontakt oss

Lørenskog kommune, Kommunalteknikk 
Telefon: 67 93 42 00
E-post: postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no