Gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket

Gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket fakturerer i henhold til forskrift vedtatt av kommunestyret den 16. november 2022.  

Gebyrene kreves inn fra tiltakshaver, den ansvarlige i henhold til forurensingsloven, eller eier av anlegget.  

Gebyrplikten omfatter saksbehandling, kontroll og tilsyn ved: 

  • Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid 
  • Lokal luftkvalitet
  • Utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende
  • Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser
  • Utslipp/påslipp av oljeholdigavløpsvann
  • Påslipp til kommunalt ledningsnett fra virksomheter
  • Tilsyn med besitter av næringsavfall 
  • Overtredelsesgebyr 

Kommunen beregner gebyret etter de satsene som gjelder når vedtaket fattes. Saksbehandlingsgebyr skal også betales ved avslag på søknad. Det tilkommer ikke merverdiavgift på disse gebyrene. 

Mer informasjon om gebyrsats finner du her i de gjeldene Brukerbetalinger og gebyrer for 2024 fra side 37. (PDF, 2 MB)