Søknad og fremdrift

Lørenskog kommune har fra 01.03.2021 tatt i bruk en digital løsning for levering av søknad om vann og avløpsarbeid.

Ny elektronisk løsning

Søknad om vann- og avløpsarbeid er en søknad om å få knyttet seg til kommunalt vann- og avløpsnett (tidligere: Søknad om sanitærabonnement), eller melde ifra om endringer som er gjort på utvendig VA-anlegg (tidligere: melding om endringer).

Du får da tilgang til fulldigital innsendelse av både søknad om vann- og avløpsarbeid og innlevering av ferdigmeldinger. Alle nyanlegg eller endringer på eksisterende anlegg skal meldes inn og godkjennes av Lørenskog kommune – Kommunalteknikk før gravearbeidet starter opp.

Når arbeidet er sluttført skal melding om uført vann- og avløpsarbeid sendes inn via entreprenørportalen.

I den elektroniske tjenesten kan du:

  • Fylle ut søknad
  • Tegne direkte inn i ledningskart
  • Sjekke status for dine saker
  • Sende ferdigmelding

Tjenesten gir deg også oversikt over hvilke søknader som er sendt til oss, om søknadene er godkjent og om ferdigmelding er levert.

Alle foretak logger seg på portalen med egne brukernavn og passord. Du får da tilgang til egne saker, både de som er under arbeid og alle ferdige saker. Kunden vil også få en bekreftelse fra kommunen når saksbehandling er utført.

Denne nye løsningen forenkler saksbehandling av søknad pluss at det reduserer tiden det tar før man får svar fra kommunen. Det er ventet at de fleste kommunene i Oslo- regionen vil ta i bruk denne løsningen i nær framtid.

En forutsetning for å utføre sanitærinstallasjoner i Lørenskog kommune er at du har svennebrev som rørlegger. For arbeid på private vann og avløpsanlegg må du har svennebrev som rørlegger, samt S-ADK1- eller ADK1-sertifikat, eller Fagbrev innen veg- og anleggsfaget eller anleggsmaskinførerfaget, samt ADK1-sertifikat.

Har du allerede registrert bruker?

Dersom du allerede har registrert en bruker i Gemini Entreprenørportal kan du komme til innloggingssiden for ditt foretak ved å søke opp foretaket under Finn mitt firma på geminientreprenorportal.no. Denne lenken tar deg videre til Gemini Entreprenørportal

Registrering

Det anbefales å se hele registreringsvideoen før eller samtidig med at bedriften registrerer seg for tilgang til løsningen.

Når vi har godkjent ditt foretak, får du linken til Powel Entreprenørportal hvor du logger deg inn med brukernavn og passord.

Den som registrerer bedriften vil bli brukeradministrator og vil kunne legge til ytterligere ansatte som skal kunne sende inn søknader og meldinger på vegne av bedriften. Hver enkelt ansatt får en e-post med lenke for å fullføre registreringen og å velge eget passord samt med lenke til pålogging til løsningen som er unik for hver enkelt bedrift.

Hvis du har problemer med innlogging eller registrering kan du henvende deg til Lørenskog kommune, kommunalteknikk ved Einar Jystad, telefon 918 80 493.

Hjelp til registrering på ny løsning

 

Eksisterende skjema

Fra 1. mars 2021 er den gamle skjemaløsningen tatt ut av drift og den nye løsningen skal brukes av alle.

Det gjelder både når eiendommen tilknytter seg direkte til offentlig ledninger og når man går via eksisterende private ledninger.

Søknadsprosessen gjelder foretak og privatpersoner som skal innhente forhåndsuttalelse og søke om private vann- og avløpsanlegg, er beskrevet i flytskjema nedenfor. Her fremgår det også når man skal kontakte kommunalteknikk.

Alle søknadspliktige tiltak (etter pbl §20-1) skal søkes om til kommunens byggesaksavdeling (BYG). Ved   søknadspliktige tiltak som innebærer ny tilknytning eller endringer på private VA ledninger, innhentes det forhåndsuttalelse fra kommunalteknikk, som representerer Lørenskog kommune som ledningseier (KOMT). Forhåndsuttalelsen fra KOMT, som skal være positiv,  legges ved byggesøknad til BYG. Søknadsprosessen er beskrevet i flytskjema nedenfor. Her fremgår det også når man skal kontakte KOMT og BYG.

 

Diagram som viser søknadsprosessen - Klikk for stort bilde

 

 

Trykk her for å laste ned bildet i full størrelse (JPG, 133 kB)

Avklaringsmøte

Kontakt kommunalteknikk i god tid før byggestart, så unngår man at spørsmål knyttet til dette, eller andre kommunaltekniske områder som vei og renovasjon, blir en flaskehals i byggesaksbehandlingen. Vår anbefaling er at dere ber om avklaringsmøte med oss.

Kontakt oss:

Uttalelse til søknad om rammetillatelse brukes når det skal innhentes uttalelse fra KOMT før søknad sendes bygningsmyndigheten. Dersom det utvendige VA-anlegget allerede er prosjektert ved søknad om rammetillatelse, samt at alle nødvendige erklæringer foreligger, kan man søke om forhåndsuttalelse direkte.

Forhåndsuttalelse skal innhentes hos KOMT før det søkes om igangsettingstillatelse / tillatelse til tiltak hos bygningsmyndigheten.

En Overordnet VA-plan skal vise prinsipper og overordnede løsninger knyttet til vannforsyning, slokkevann, avløp, overvannshåndtering og sikring av flomveier. Valgte løsninger skal begrunnes med blant annet nødvendige beregninger utført av fagperson.

Kommunalteknikk har 3 ukers saksbehandlingstid fra komplett søknad.

Dersom forholdene ligger til rette for det og søknaden er komplett, gir KOMT forhåndsuttalelse om tilknytningsrett på bestemte vilkår (akseptkriterier).

Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av kommunen når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon, jfr. pbl. § 21-10. Det kan ikke påregnes å få midlertidig brukstillatelse / ferdigattest fra bygningsmyndigheten før KOMT har godkjent sluttdokumentasjonen for VA-anlegget. Uttalelse fra KOMT som bekrefter godkjent sluttdokumentasjon skal vedlegges søknad om midlertidig brukstillatelse / ferdigattest.

I nye reguleringsplaner skal det foreligge godkjent VA-rammeplan før det kan gis tillatelse til tiltak innenfor reguleringsplanen. VA-rammeplanen skal legges til grunn for senere detaljprosjektering. Dersom det ikke foreligger en VA-rammeplan må dette utarbeides før detaljprosjekteringen. Det er særlig overvannshåndteringen som er i fokus i VA-rammeplanen.

Dersom det er behov for endring av en godkjent VA-rammeplan, ta kontakt med KOMT.