Avkjørsel/vei

Dersom du skal endre eller opprette en avkjørsel, må du søke om tillatelse i en egen søknad.

Hvis avkjørsel er kommunal vei sendes søknaden til Kommunalteknikk på e-post og behandles av kommunen.

Dersom det gjelder fylkeskommunal eller statlig vei sendes søknaden inn via Statens vegvesen sin fellesløsning.

Søknad skal inneholde et kartutsnitt som viser avkjørsel med frisikt, lengdeprofil og bredde. Er terrengforholdene vanskelige kan det kreves en særskilt tegning av avkjørselen, såkalt avkjørselsplan. Dersom frisiktsonen slår inn over naboeiendommen må det legges ved samtykke fra eieren av denne eiendommen som gir søker anledning til å fjerne vegetasjon eller terreng som hindrer frisikt. For sentrale områder med høyblokk bebyggelse kreves også sporingskurver for lastebil.

Vegloven §40