Vei- og gatenorm for Lørenskog kommune

Vei- og gatenorm for Lørenskog kommune inneholder krav kommunen stiller ved planlegging og bygging av gater og veier som skal eies og vedlikeholdes av kommunen. 

 

Illustrasjon som viser gatens oppdeling.  - Klikk for stort bilde

Vei- og gatenormen gjelder kommunale veier, men også for avkjørsler og parkeringsplasser.

Kommunen har også en egen veilysnorm som skal benyttes i all planlegging og bygging av kommunale veilysanlegg.

Teknisk plan skal utarbeides i forbindelse med reguleringsplan og byggeplan skal godkjennes før det søkes om igangsettingstillatelse. Begge planene skal godkjennes av kommunalteknikk som er kommunens veimyndighet.

Ved oppstart av planarbeid anbefaler vi at kommunalteknikk kontaktes for et oppstartsmøte. Send en e-post til postmottak@lorenskog.kommune.no for å bestille et oppstartsmøte.

Komplett teknisk plan og byggeplan sendes til sammen e-post for godkjenning. Det må påberegnes saksbehandlingstid på minimum 3 uker. Dersom tekniskplan/byggeplan ikke er komplett i henhold til krav i normen, returneres planen ukommentert.

Av ulike grunner kan det søkes om å fravike fra krav i vår vei- og gatenorm. Les mer om fraviksbehandlingen nedenfor. 

 

Illustrasjon som viser krav til opphøyd sykkelfelt - Klikk for stort bilde

Om veimyndigheten

Lørenskog kommune har myndighet for kommunal vei og dermed håndheving av Vei- og gatenorm for Lørenskog kommune og for håndbøkene N100, N101, N200, N400, N500 og N601. 

Vegdirektoratet har myndighet på all offentlig veg for håndheving av N300, N301, N302 og N303

Det skal alltid sendes søknad om tillatelse ved graving/tiltak og arbeider i og ved det kommunale veinettet. Du kan lese mer om søknadsprosessen her.

Søknad om fravik for vei- og gatenormen

Av ulike grunner kan det være riktig å fravike krav fra vår vei- og gatenorm eller veilysnorm (lenke til artikkelen over). Kommunen er fraviksmyndighet på kommunal vei etter forskrift om anlegg av offentlig veg § 3.  

Fravik skal identifiseres i planleggingsprosessen før oppstart av bygging, ombygging eller oppgradering av vei eller deler av vei. Fravik behandles i en formell søknadsprosess kalt fraviksbehandling. Søknad om fravik sendes inn ved å fylle ut dette skjemaet.  

Ved søknad om fravik skal søkeren være oppmerksom på:

  • Søknaden om fravik skal sendes så tidlig som mulig. For søknader som kan ha konsekvens for arealbruken og gjennomførbarhet skal søknaden behandles før reguleringsplan er vedtatt.
  • Alle felter i søknadsskjemaet skal være utfylt og det skal gå tydelig fram hvilket normalkrav det søkes fravik fra.
  • Det skal ikke søkes om fravik fra flere ulike krav i samme skjema.
  • Konsekvenser av fravik skal utdypes i fravikskjemaet i forhold til løsninger uten fravik. Søkeren skal vurdere alternative eller avbøtende tiltak for å redusere eventuelle negative konsekvenser av fraviket. Konsekvensene skal være objektivt framstilt og i størst mulig grad kvantifiserte.
  • Tegninger og andre dokumenter som er nødvendige for at søknaden skal kunne forstås på en god måte og som danner grunnlaget for vedtaket, må ligge vedlagt søknaden.
  • Søknaden behandles av kommunens fraviksgruppe. Saksbehandlingstiden er normalt minimum 3 uker.

Om fraviksmyndigheten

Lørenskog kommune har fraviksmyndighet for kommunal vei for Vei- og gatenorm for Lørenskog kommune og for håndbøkene N100, N101, N200, N400, N500 og N601. 

Vegdirektoratet har fraviksmyndighet på all offentlig veg for N300, N301, N302 og N303

Overtakelse av kommunal vei

Før det søkes om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal veianlegget være overlevert til kommunalteknikk uten vesentlige mangler. Overlevering av ett vei- og gateanlegg skal foregå på følgende måte:

  • Tiltakshaver innkaller til ferdigbefaring og overtakelsesforretning minst to uker i forveien av at befaringen finner sted
  • Komplett FDV-dokumentasjon i henhold til vei- og gatenormen (lenke) og veilysnormen (lenke) skal oversendes i forbindelse med innkalling til ferdigbefaring

Dersom FDV-dokumentasjon ikke er komplett, returneres den og fristene begynner å løpe på nytt. Komplett FDV og innkalling til ferdigbefaring og overtakelsesforretning sendes til postmottak@lorenskog.kommune.no

For ordens skyld ønsker vi å informere om at driftsansvaret tilhører tiltakshaver inntil kommunen har overtatt anlegget. Vi ønsker også å gjøre oppmerksom på at overtakelsesbefaring må gjøres før 15. oktober eller før første snøfall og etter 15. april, eller etter snøsmelting.