Gravearbeider på kommunale veier

Det skal alltid sendes søknad om tillatelse ved graving/tiltak og arbeider i og ved det kommunale veinettet med tilhørende side- og grøntareal.

Gravetillatelser gravemaskin - Klikk for stort bilde Håvard Bergheim Det skal også søkes arbeidstillatelse med tilhørende skiltplan, selv ved arbeid på privat grunn så lenge arbeidet skjer innenfor tre meter inntil offentlig vei , jf. Vegloven av 21. juni 1963.

Søknadene sendes inn på Ledningsportalen.no

Kontakt Geomatikk AS

Telefon 915 09 146 ved spørsmål om kabelpåvisning og for utfylling/innsending av søknader.

Omhandler søknaden om sanitær (rep/nytt) se mer info på

Hensikten er å sikre at kommunale veier og eiendommer ikke blir påført skader og at gravearbeidene ikke medfører fare eller unødige ulemper for myke og harde trafikanter, samt å sikre at arealet bli istandsatt etter gjeldende krav.


Alle som skal grave eller utføre arbeid i eller ved kommunale vei samt kommunal eiendom, plikter å gjøre seg kjent med retningslinjene for graving i Lørenskog kommune. (PDF, 2 MB)

Firmaet Geomatikk AS sjekker om søknaden er fullstendig med hensyn til søknad, arbeidsvarsling og planer for gjennomføringen.

Deretter blir søknaden videresendt til Lørenskog kommune – kommunalteknikk som gir den formelle godkjenningen og tillatelsen til å utføre arbeidet om søknaden er tilstrekkelig.

Søknaden skal inneholde:

  • Hvorfor det graves
  • Hvem som graver
  • Start på arbeidet
  • Slutt på arbeidet
  • Situasjonskart hvor arbeidsområdet er inntegnet
  • Skiltplan/skisse som viser hvordan varslings- og sikringsmateriellet skal plasseres i forhold til arbeidsstedet og eksisterende skilt.
  • Arbeidsvarslingsplan
  • Risikovurdering
  • Kursbevis for ansvarshavende (kurs 2)
  • Byggherreerklæring (PDF, 121 kB)

Ferdigmeldingsskjema er tilgjengelig under samme innlogging som søknaden ble opprettet. Skjemaet skal sendes inn med utfylt loggbok samt før og etterbilder, senest to uker etter avsluttet arbeid.

Henvendelsene angående søknaden:

Geomatikk AS: Kontakt

Saksbehandlingsgebyr faktureres ved behandlet søknad.

Mer info om gebyrer

Ulovlige gravearbeider kan bli politianmeldt!

Husk at det alltid vil være en viss behandlingstid for gravesøknader, dette kan
variere noe ut fra hva og hvor søknaden gjelder.