Kvalitet i Lørenskogbarnehagen

  

 


Trygg før 3 

Klikk for stort bildeSyv barnehager i Lørenskog kommune deltar i forskningsprosjektet «Trygg før 3» sammen med forskere fra RBUP og BI. Formålet med prosjektet er å fremme god kvalitet i småbarnsavdelinger gjennom fokus på positivt samspill mellom alle ansatte og barn i hverdagssituasjoner. Til sammen er totalt 183 småbarnsavdelinger fra syv kommuner på Østlandet og i Trøndelag med. Totalt omfatter prosjektet ca. 1400 barn og deres foreldre og ca. 650 ansatte.

Prosjektet omhandler kvalitetsheving i barnehagene for å fremme barns emosjonelle, sosiale og kognitive utvikling i samspillsituasjoner i barnehagen.

Forskningsstudier de siste 10 årene har vist at barns erfaringer, hjemme og i barnehagen, betyr mye mer for hjernens utvikling og videre psykisk og fysisk helse enn tidligere antatt. Barn er spesielt påvirkbare de første leveårene. Samspill med varme og stimulerende voksne er barnehagekvalitet for de yngste barna, og vil legge et grunnlag som all senere utvikling og livsmestring bygger på. Et positivt personal-barn samspill innebærer også at barna får støtte på sitt samspill med hverandre.

Barnehagekvalitet er særlig viktig for å forebygge senere vansker hos barn som lever med ulike former for risiko og belastninger, det forteller professor i psykolog Turid Suzanne Berg-Nielsen. Hun er forsker ved RBUP og er prosjektleder i studien. 

 


Tilvenning i barnehage

Lørenskog kommune har utviklet en modell for tilvenning i barnehage – Lørenskogmodellen. Klikk for stort bildeModellen beskriver hvordan barnehagene i samarbeid med foreldre best mulig skal legge til rette for en god barnehagestart. Tilvenningen er organisert på en slik måte at barna skal etablere en trygg relasjon til en ansatt i barnehagen, før foreldrene lar barnet være i barnehagen alene.  

Alle barn får en tilknytningsperson som har ansvar for å etablere en god relasjon og dialog med barn og foresatte. Tilvenningen foregår over fem dager, der en av foreldrene er tilstede og deltar aktivt sammen med sitt barn i aktiviteter og lek på avdelingen. Ved at foreldre er så mye tilstede, kan de hjelpe personalet til å bli bedre kjent med barna og de vil bli godt kjent med personalet, andre barn og  foreldre.

Foreldre inviteres til et informasjonsmøte før oppstart. På møtet gis det informasjon om  bakgrunn for modellen samt nyere forskning som viser at barns tilvenning går langt bedre når en av foreldrene er i barnehagen i flere dager og tilvenningen foregår på en fleksibel måte tilpasset barnas behov og reaksjoner. 

 

Informasjon om Lørenskog-modellen (PDF, 587 kB)


Vedtekter

Vedtekter for Lørenskog kommunale barnehager ble vedtatt av kommunestyret og er gjeldende fra 01.03.2020. (PDF, 217 kB) 

 


Strategisk plan

Kvalitet i barnehage og skole – strategisk plan 2018-2026 handler om barnehagens og skolens pedagogiske virksomhet. Den omhandler ikke strukturelle forhold som bygg, kapasitet og inntaksområder.  Strategien omhandler fire retningsgivende hovedområder som er basert på faglige vurderinger av dagens situasjon og vurderinger av hvilke trender og utviklingstrekk som vil prege samfunnsutviklingen for barnehage og skole i årene fremover: danning og læring, ledelse, inkludering og samarbeid

 

 


Digitalisering

Barnehagene bruker aktivt digitale verktøy som del av det pedagogiske tilbudet. I barnehagen er det særlig nettbrett som brukes. Nettbrett i barnehagen er et verktøy som tilrettelegger for forsking, samarbeid, kreativitet og produksjon av egne medier. Det overordnet mål er at alle barn skal få grunnleggende ferdigheter innen nettvett og mediekompetanse. For å kunne oppnå dette er aktiviteter med nettbrett planlagt og påbegynt av aktivt deltakende voksne som støtter, veileder og presentere for barn. Nettbrett i barnehagen handler ikke om spilling eller skjermtid som en egen aktivitet, det handler om best mulig bruk hvor det er relevant og støtter opp om pedagogikken.

Transponder

I Lørenskog sine barnehager brukes Transponder for kommunikasjon mellom foreldre og barnehagen.

 


Språkutvikling

«Ord som gror - Lek og lær. Kommunale retningslinjer for språkarbeid i barnehage» ble utviklet av fagpersoner på Pedagogisk psykologisk kontor (PPK) og representanter fra barnehage og småskole.

 

Målet med planen er å fremme arbeidet med språk i barnehager, og den skal gi alle barnehageansatte i Lørenskog kommune felles retningslinjer når det gjelder språkarbeid. Planen inneholder statlige føringer for språkarbeid, flerspråklig utvikling, ulike aspekter ved foreldresamarbeid. ideer til arbeid med språk samt kartleggingsmateriell.

 

 Innholdet i "Ord som gror - Lek og lær" ligger her


Kostholdsplan

 

Dette er en overordnet plan som angir prinsipper for et sunt og bærekraftig kosthold for barn og unge som går i barnehage, SFO og skole i Lørenskog kommune. Alle kommunale barnehager, skoler og SFO’er skal følge planen. Målet er at kostholdsplanen skal bidra til variert, sunt og godt kosthold for barn og unge.

 


Grønt flagg

 

Kommunestyret i Lørenskog kommune vedtok i Kommunedelplan for klima og energi i Lørenskog kommune 2010-2014 at alle kommunale virksomheter skal være miljøsertifisert innen 2020. Det overordnede målet med planen er å redusere forbruket av energi og utslipp av klimagasser.

Grønt Flagg er en internasjonal miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager, grunnskoler og videregående skoler hvor formålet er å sikre bærekraftig utvikling gjennom miljøopplæring. Grønt Flagg er et virkemiddel for å innføre miljøledelse, og en drivkraft for miljøundervisning slik at skoler og barnehager kan organisere miljøarbeidet og jobbe med miljøprosjekter innen ulike miljøtemaer.  Sertifiserte skoler og barnehager får rett til å heise det grønne flagget, og får et miljøsertifikat til å henge på veggen. Sertifiseringen gjelder for ett år av gangen så virksomhetene må resertifiseres hvert år.

 


Overgang barnehage - SFO - skole

 

Planen gir en beskrivelse av sentrale områder ved overgangen mellom barnehage, SFO og skole. Lørenskog kommune vektlegger sammenhengen i utdanningsforløpet, der barnehage og skole har et felles ansvar. Planen fremhever betydningen av at ansatte i barnehage kan forberede barn i skole og SFO, og at ansatte i skole og SFO har kunnskap om barnas tidligere erfaringer slik at de kan tilrettelegge miljøet slik at barna kan erfare kontinuitet i overgangene. Målet med planen er å skape forbindelseslinjer mellom de to institusjonene slik at det ikke overlates til barnet selv å finne veien i alt det nye som møter dem.