Spesialpedagogisk hjelp 0-6 år

Hvis barnet ditt har særlige utfordringer, kan han eller hun ha rett til spesialpedagogisk hjelp. Retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage eller ikke. 

Retten fremgår av barnehagelovens § 31.

Foresatte kan be om vurdering av barnets rett til spesialpedagogisk hjelp.  Dersom barnet går i barnehage, bør henvisningsskjema fylles ut i samarbeid med barnehagen. Kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT) er sakkyndig instans og gjør en vurdering av barnets behov for spesialpedagogisk hjelp. PPT gir råd om hva slags tilbud som bør gis.

Henvisning til PPT, for sakkyndig vurdering av barnets rett til spesialpedagogisk hjelp, kan sendes hele året.

Spesialpedagogisk hjelp er gratis. Les mer om spesialpedagogisk hjelp i Utdanningsdirektoratets veileder.

Individuelt tilrettelagt barnehagetilbud

Hva tilbyr vi?

Hvis barnet ditt har nedsatt funksjonsevne, kan barnet ha rett på tilrettelegging i barnehagen. Hjelpen skal være tilpasset barnets behov. Tilrettelegging forutsetter at kommunen vurderer at barnet har nedsatt funksjonsevne. Retten fremgår av barnehagelovens § 37.

Det er barnehagen i samarbeid med foresatte som melder inn behov. Tilretteleggingen kan være fysiske og/eller organisatoriske tiltak i barnehagen.

PPT kan bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov. Ta kontakt med din barnehage.

Tilrettelagte barnehager

Berger barnehage har en avdeling tilrettelagt for barn med særlige behov.