Fraværsteamet

Fraværsteamet gir hjelp til elever i grunnskolen som har bekymringsfullt fravær. Vi jobber i tett samarbeid med elev, foresatte og skole for økt skoleoppmøte. 

Elev som sover på skolen - Klikk for stort bilde colourbox.com  

 

Hvem er vi 

Fraværsteamet  er et tverrfaglig team med representanter fra barneverntjenesten, læringsmiljøsenteret, forebyggende psykisk helse (FPH), pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og skolehelsetjenesten. 

Hva kan vi bidra med

Årsakene til bekymringsfullt fravær kan være sammensatte og komplekse. Forskning og erfaring viser at det ofte dreier seg om utfordringer på både skole – og hjemmearena, samt sårbarheter hos den enkelte elev. 

At teamet innehar både pedagogisk, psykologisk, helsefaglig og barnevernfaglig kompetanse er viktig for å kunne kartlegge og skreddersy tiltak som treffer uavhengig av årsak til fraværet: fagvansker, familiesamspill, utfordringer i foreldrerollen, psykiske vansker, manglende tilrettelegging på skole osv.  

Fraværsteamet bidrar med forebyggende tiltak på systemnivå og med oppfølging i enkeltsaker. 

Eksempler på tiltak fra fraværsteamet kan være å veilede, bistå i diskusjon og refleksjon rundt enkeltelever, samarbeide tett med foresatte, lærer og elev og andre instanser der det er naturlig.  

Målet er at alle elever i Lørenskog kommune skal være på skolen, og oppleve trivsel, mestring og tilhørighet. 

Slik tar du kontakt

Ønsker du å komme i kontakt med fraværsteamet? Ta kontakt med kontaktlærer/administrasjonen på skolen.