Kommunalt tolkesamarbeid på Romerike

Tolketjenesten tilbyr taletolking og skriftlige oversettelser som sikrer at du som er minoritetsspråklig innbygger forstår og blir forstått.

Til deg som er minoritetsspråklig

Kontaktpersonen din i kommunen har ansvaret for å bestille tolk dersom du trenger det i samtaler med ansatte i kommunen. Tolketjenesten sørger for å levere kvalifiserte tolker til disse samtalene. Dersom tolkingen du mottar ikke er god nok må du gi beskjed til din kontaktperson. 

Tolking koster ingenting for deg som er minoritetsspråklig.

Til deg som bestiller og bruker tolk

Det er kontaktpersonen i kommunen som skal sørge for tolk i samtaler der det er et behov for dette. Vi tilbyr tolking over skjerm og telefon, og ved frammøte dersom omstendigheter ved samtalen tilsier at dette er nødvendig. Vi anbefaler i størst mulig grad å bruke tolking via skjerm (videomøte). Fordelene er at tilgangen på kvalifiserte tolker øker, samtidig som at kommunikasjonen ivaretas på en god måte. Sørg for å ha nødvendig teknisk utstyr til både tolking over skjerm og telefon.

Bestillinger gjøres via portalen hos Proweb. 

Ta kontakt med oss dersom du er tolkebruker tilknyttet oss og ikke har fått brukernavn og passord til portalen.

Til deg som er tolk

Tolketjenesten rekrutterer kvalifiserte tolker fra Nasjonalt tolkeregister. Utdanning innen tolking tilbys ved OsloMet.

Om tolketjenesten

Tolketjenesten er et vertskommunesamarbeid mellom Lørenskog, Rælingen, Lillestrøm, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Nannestad, Eidsvoll og Hurdal. Rettssikkerhet og likebehandling er vår målsetting. Vi har mange språkgrupper som skal ivaretas i våre kommuner, og vi har oppdragsavtaler med ca. 250 tolker og oversettere.

Vi formidler oppdrag til offentlige oppdragsgivere og jobber i tråd med føringene i lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven). Loven inneholder blant annet regler om offentlige organers plikt til å bruke tolk og krav om å benytte kvalifisert tolk.

De siste årene har vår tolketjeneste vært gjennom store endringer. Vi har kommet et godt stykke på vei med å endre måten å jobbe på ved bruk av tilgjengelig teknologi, blant annet ved tolking over skjerm (videomøter).

Kontaktinformasjon til tolketjenesten

Kommunalt tolkesamarbeid på Romerike

E-post: tolketjenesten@lorenskog.kommune.no 

Telefon: 67 93 44 80

Leder tolketjenesten: Amira Berger
E-post: gonber@lorenskog.kommune.no