Meldingsplikt for privatpraktiserende helsepersonell

Helsepersonelloven pålegger helsepersonell i privat virksomhet å melde om åpning, overtakelse, inntreden eller opphør i virksomheter som yter helsetjenester til kommunen. 

Meldeplikten er obligatorisk.

Dette gjelder både helsepersonell med og uten avtale med kommune, fylkeskommune eller regionalt helseforetak. Meldeplikten gjelder for eksempel (men er ikke begrenset til,) når en fysioterapeut, kiropraktor, legespesialist eller tannlege starter virksomhet i kommunen.

Ved inngåelse av individuell fastlegeavtale med kommunen ansees denne plikten å være oppfylt, og du trenger ikke å sende inn dette skjemaet i tillegg.

Politiattest

Dersom helsepersonellet som åpner, overtar eller trer inn i virksomhet som skal yte helsehjelp til barn eller personer med utviklingshemming, må det også framlegges politiattest.

Meldeskjema

Meldeskjema finner du her.