GROM - Gode relasjoner, godt skolemiljø

«Gode relasjoner – godt skolemiljø» (GROM) er et tverrfaglig skoleprosjekt som jobber med å styrke relasjonskompetansen hos ansatte i skolen, og med å bygge de gode felleskapene. Formålet er å skape et trygt og godt læringsmiljø som fremmer god psykisk helse og forebygger utenforskap og sosiale forskjeller.

De ansattes evne til å skape gode relasjoner til elevene, er selve fundamentet for et godt læringsmiljø, og er en viktig investering i barn og unges grunnleggende behov for trygghet, tilhørighet og mestring. Dette bidrar til å gjøre skolen til en psykisk helsefremmende arena, og har også vist seg å være både beskyttende og kompenserende for barn som av ulike årsaker er i økt risiko for akademisk eller psykososialt strev. Videre er det å organisere undervisning og skolehverdagen på måter som fremmer felleskapet sentralt i arbeidet med å forebygge mobbing og utenforskap.

I GROM jobber vi med å skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elever gjennom å:

  1. Videreutvikle og styrke relasjonskompetansen hos de voksne som møter barn og unge på skolen i det daglige
  2. Bygge de gode felleskapene i skolen, gjennom å arbeide med fellesskapende undervisning og gruppedynamikker

Dette gjør vi gjennom undervisning og veiledning til alle ansatte i skolen, både undervisningspersonell, ledelse og de ansatte ved skolefritidsordningen (SFO).

GROM er forankret i teori og forskning om tilknytnings- og utviklingspsykologi, læringsmiljø, helsefremmende skoler og mobbeforebygging. Prosjektet er et samarbeid mellom Helse-, omsorgs- og mestringssektoren og Oppvekst- og utdanningssektoren i kommunen.

Deler av arbeidet ble først pilotert på Kurland skole i 2018, før selve prosjektet startet opp på Fjellhamar barneskole i 2019. Kjenn ungdomsskole har vært med siden høsten 2020, og fra våren 2023 inkluderes Rasta barneskole. På sikt er det ønskelig å utvide til flere barne- og ungdomsskoler i kommunen.

Siden 2021 har GROM samarbeidet med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet, som har bidratt med kompetanseheving og videreutvikling av modellen, i tillegg til å evaluere prosjektet. Forskningsrapporten vil lanseres i løpet av våren 2023.

https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/grom-gode-relasjoner-og-miljo-i-skolen

Prosjektet er delfinansiert av midler fra Program for folkehelse i Viken (2019-2023).

Les mer om GROM her

Du kan lese mer om GROM på utdanningsnytt.no

Du kan også lese mer om GROM på psykologiforeningen.no

Kontakt

Prosjektleder Stine Nørbech

Psykologspesialist ved Forebyggende psykisk helsetjeneste

stinor@lorenskog.kommune.no