Gravide

Oppfølging av gravide som ruser seg eller sliter med psykiske helseutfordringer.

Lørenskog kommune har et tverrfaglig sammensatt team som skal gi gravide kvinner i risiko:

 • Råd og veiledning om bekymringer du måtte ha i forhold til barnet du bærer.
 • Tilrettelegge tjenester som skal støtte deg i svangerskapet og hjelpe deg til å ta gode valg for barnet ditt og deg selv.
 • Passe på at fosteret ikke blir eksponert for rusmidler som kan være skadelige.

Gruppa består av helse- og sosialfagligpersonell fra jordmortjenesten, helsesøstertjenesten, barnevernstjenesten, forebyggende psykisk helse og rus og psykisk helse. Vi samarbeider med jordmødre på Akershus universitetssykehus (AHUS-teamet).
Du nå oss på telefon: 948 87 220.

Målet til kommunen er

 • At kvinner i risikogruppen blir oppdaget så tidlig som mulig, slik at barnet sikres best mulig start i livet, og at mor får hjelp og støtte til å være den mammaen hun gjerne vil være.
 • Hindre at barn fødes med senskader grunnet mors bruk av alkohol eller andre rusmidler, og bistå slik at kvinnen får hjelp til å komme ut av sitt rusmisbruk.

Dette kan vi hjelpe til med:

 • Rusmestrings-, støtte- og motivasjonssamtaler.
 • Avtale om urinprøvekontroll.
 • Hjelp til å etablere kontakt og samarbeid med for eksempel jordmor, familieforebyggende team, fastlege og barnevernstjeneste.
 • Koordinering av tjenester, ansvarsgruppe og utarbeidelse av individuell plan.
 • Henvisning til tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) i spesialisthelsetjenesten og frivillig innleggelse i institusjon.

Pakkeforløp for gravide med rusutfordringer

Tvangstiltak overfor gravide med rusutfordringer

 • I noen få tilfeller vil ikke frivillige hjelpetiltak være nok for å hindre at barnet blir født med skade, på grunn av mors rusinntak.
 • I slike situasjoner kan kommunen fremme sak for fylkesnemnda om tilbakehold i institusjon jf. Helse- og omsorgstjenestelovens §10-3. Formålet med innleggelse er å hindre eller begrense sannsynligheten for at barnet blir påført skade.
 • Under oppholdet skal det legges vekt på at du får tilfredsstillende hjelp for rusmisbruket ditt og blir i stand til å ta vare på barnet ditt.