Tvang

Dersom du er pårørende og er alvorlig bekymret for en rusmiddelavhengig, kan du be kommunen om å vurdere å fremme en sak for fylkesnemnda om tilbakehold i institusjon i inntil tre måneder, jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §10-2.

Hvem kan melde inn bekymring

Pårørende kan melde inn bekymring som gjelder personer som har omfattende og vedvarende rusmiddelproblemer. Denne retten er begrunnet i Lov om helse- og omsorgstjenester §10-1.  

Hvordan melder jeg inn en bekymring

Du kan sende en skriftlig bekymring til avdeling rus og psykisk helse eller ringe 948 87 220. 

Hva skjer etter at jeg har meldt inn en bekymring

Når du har meldt inn en bekymring har vi plikt til å utrede saken, vurdere alvorlighetsgraden og om det eventuelt er grunnlag for å fremme sak til fylkesnemnda om tvang (tilbakehold i inntil tre måneder).

I utredningen pleier kommunen vanligvis å kontakte personen bekymringen gjelder, i tillegg til å innhente informasjon fra relevante parter. Dette må personen samtykke til.

Målet vårt er å få til et samarbeid med den som ruser seg om frivillig hjelp, men i noen situasjoner kan det likevel være nødvendig med bruk av tvangstiltak. 

Som pårørende har du krav på en skriftlig tilbakemelding når saken er ferdig utredet.

Du kan lese mer om tvang i Helsedirektoratets veileder