Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Hva tilbyr vi? 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand på. Tjenesten kan innvilges for personer med stort og langvarig hjelpebehov i det daglige både i og utenfor hjemmet.  

Med stort hjelpebehov menes tjenestebehov over 25 timer pr uke og med langvarig hjelpebehov menes behov ut over 2 år.

Ordningen er ment å dekke de ordinære tjenestene som kommunen ellers ville tildelt. Disse tjenestene er praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og hjemmehjelp. Tjenesten kan også gis som del av avlastningstilbud til foresatte som har et særlig stort omsorgsarbeid.

Hvem kan få tilbudet? 

Formålet med ordningen er å gi yngre mennesker med nedsatt funksjonsevne mulighet for å leve et aktivt og selvstendig liv. Ordningen skal være brukerstyrt og enten personen selv eller en person denne utpeker, må være arbeidsleder for assistentene.

Du har krav på tjenester organisert som BPA når du:

  • er under 67 år
  • har et langvarig og stort behov for personlig assistanse

Slik søker du 

Du søker om BPA via søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester:

Du kan få papirskjemaet utlevert på rådhuset hvis du ønsker/behøver det.

Søknaden behandles av Samhandling og forvaltning.

Valg av leverandør:

Dersom du får innvilget BPA, vil det være en privat leverandør som bistår deg i å velge assistent.

Lørenskog kommune har i dag avtale med følgende private leverandører av BPA:

Hva koster det? 

Det er en egenandel på den delen av tjenesten som omfatter hjemmehjelp. Her finner du prisene for helse- og omsorgstjenester. (PDF, 24 kB) Hjemmehjelp ligger til slutt i dokumentet.

Klage

Dersom du opplever at ditt vedtak om helse- og omsorgshjelp ikke er tilstrekkelig eller du får et avslag på din søknad, kan du klage på vedtaket. Du må da sende en skriftlig underskrevet klage til Samhandling og forvaltning innen 4 uker etter at du mottok vedtaket. Dersom du synes dette er vanskelig, kan du kontakte Samhandling og forvaltning for bistand til å lage en klage.

Lover og regler:

Helse- og omsorgstjenesteloven

§ 3-1 kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester

§ 3-2 nr 6. bokstav b Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt

Pasient- og brukerrettighetsloven

§ 2-1 a 2. ledd pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.

§ 2-1 d rett til brukerstyrt personlig assistanse

Kontaktinformasjon 

Samhandling og forvaltning

Telefon: 67 93 46 01
E-post: samforvalt@lorenskog.kommune.no

Mer informasjon om Samhandling og forvaltning