Strategi og plandokumenter

Kommunedelplan

Kommunestyret vedtok i møte 19. juni 2019 kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2023.

Lørenskog skal være kjennetegnet av et bredt og aktivt idretts- og friluftsliv. Innbyggerne skal stimuleres til økt fysisk aktivitet og det skal skapes møtesteder og utearenaer som danner rammen om et sunt og aktivt liv. Den raske befolkningsveksten og utbyggingstakten i Lørenskog utfordrer kommunens kapasitet når det gjelder både innendørs og utendørs anlegg for utøvelse av fysisk aktivitet. Behov for areal til organisert og egenorganisert aktivitet etterspørres i stadig større grad og det er særlig overfor barn og unge at kommunen må legge til rette for gode møteplasser og aktiviteter i nærheten av der de bor.

Som kommune kan vi bidra til økt fysisk aktivitet gjennom å gjøre det mulig for befolkningen å sykle og gå mer i dagliglivet, og ved å sikre god tilgang til områder for lek, idrett, rekreasjon og nærfriluftsliv for alle generasjoner, uansett bakgrunn og fysiske forutsetninger.

Kommunedelplanen er et politisk dokument og et styringsredskap for å nå kommunens mål på området. Planen vil være et «bindeledd» mellom kommuneplanen og økonomiplanen, og være førende for anleggsutbygging og eventuelle andre tema- eller handlingsplaner på idretts- og friluftsområdet.

Prioriteringer

I perioden frem mot 2023 vil blant annet følgende oppgaver og prosjekter bli prioritert:

 • Ny flerbrukshall med to hallflater ved Fjellhamar skole
 • Garderobebygg ved Kjennhallen/turnhallen
 • Nye svømmehaller ved Fjellhamar skole og i Lørenskog sentrum
 • Utvide Rolvsrud stadion
 • Sette opp treningsapparater på sykehjem og langs Lørenskogstien/Elveparken
 • Etablere todelt trasé i deler av skiløypenettet
 • Etablere tursti på østsiden av Langvannet
 • Utrede kommunens «gratisprinsipp» og driftsavtaler med idrettslag
 • Prioritere egenorganisert aktivitet ved tildeling av halltid
 • Utrede plassering av cheerleaderhall og behovet for ny ishall
 • Utrede mulighetene for et skistadion med klubbhus, kunstsnøanlegg og lys på Losby
 • Utrede etablering av et innendørs skateanlegg
 • Utrede etablering og lokalisering av skøytehall for isidretter

Kommunestyrets vedtak i sin helhet

 1. Forslag til Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2023, vedtas slik den foreligger vedlagt denne sak. 
 2. Anleggsplanen for ordinære idrettsanlegg og anleggsplanen for nærmiljøanlegg, vedtas som retningsgivende for perioden 2019-2023. Anleggsplanene skal rulleres hvert år.
 3. Ethvert enkelttiltak som fordrer kommunal finansiering eller delfinansiering, må være vedtatt i kommunens budsjett før igangsetting finner sted.
 4. Kommunestyret ber om at det utredes for nytt garderobeanlegg kombinert med klubbhus på Fjellhamar stadion.
 5. Kommunestyret ber om at det ses nærmere på muligheten for skistadion, lysløype/kunstsnøanlegg på Losby.