Retningslinjer for tildeling av treningstider i idrettsanlegg

Vedtatt av Kultur- og oppvekstutvalget i sak 22/184

1. Klubben/foreningen må være hjemmehørende i Lørenskog kommune som organisasjon med definert formål og aktivitet. Medlemskap i klubben/foreningen må være åpen for alle.

2. Idretter som har sin naturlige idrettslige aktivitet innendørs skal ha fortrinnsrett ved tildeling av treningstid i haller. Hallidretter/hallaktiviteter er definert til å være idrett/ aktivitet som på toppnivå i Norge utøves inne i hall som er større enn gymsal.

3. Treningstiden tildeles i timer, der en time er 60 minutter.

4. Innendørsidretter tildeles timer til trening i hall etter følgende prinsipper:

  • Alle klubber som oppfyller vilkårene og som søker er sikret treningstid. Klubbene fordeler treningstid internt.
  • Klubber med elitelag/1. divisjon er sikret minimum 6 timer i uken.
  • Antall aktive medlemmer er utgangspunktet for fordeling av treningstid.
  • Timer søkes fordelt etter klubbenes hallønske.
  • Barn og unge under 13 år skal i så stor utstrekning det lar seg gjøre tildeles treningstid som slutter senest kl. 20.30

5. Det kan tildeles treningstider etter spesielle vilkår. Idrettsrådet skal konsulteres i hvert enkelt tilfelle.

6. Treningstid som blir misbrukt eller ikke benyttet kan trekkes tilbake og omfordeles. Ved ledig tid plikter klubbene å melde fra om dette, slik at denne tiden kan fordeles til andre. Omfordelt tid mistes ikke, og vil være tilgjengelig når klubben har bruk for den.

7. Klubber som ved eie eller leie disponerer egne haller tildeles ikke treningstid etter disse retningslinjene.

8. All treningstid gjelder for skoleåret, og følger skoleruten. Hallene er stengt i jule- og påskehøytiden.

9. Arrangement går foran treningstid.

10. Tildelt treningstid besluttes av administrasjonen i kommunen. Lørenskog idrettsråd får forslag til fordeling av treningstid til gjennomsyn før endelig tildeling. Kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget får saken til orientering.