Gebyr og omsetningsoppgave

Alle som har en alminnelig salgs- eller skjenkebevilling må årlig betale et bevillingsgebyr til kommunen for å opprettholde retten til å skjenke eller selge alkoholholdig drikk.

Gebyrer for skjenkebevilling for en enkeltanledning finner du her

Bevillingsgebyrets størrelse fastsettes for ett kalenderår om gangen basert på en omsetningsoppgave bevillingshaver årlig plikter å sende kommunen.

Omsetningsoppgaven skal inneholde opplysninger om forventet omsetning i liter inneværende år og faktisk omsetning i liter foregående år. Det skal sendes inn en omsetningsoppgave for hvert enkelt salgs- eller skjenkested.

Omsetningsoppgaven skal være bekreftet av regnskapsfører/revisor.

Omsetningsoppgave skal sendes inn selv om virksomheten ikke har hatt noen omsetning.

Omsetningsoppgaven finner du her.

Innsendelsesfrist

Omsetningsoppgaven skal sendes uoppfordret til kommunen innen 1. mars.

For salgs- og skjenkesteder som får bevilling i løpet av året skal det sendes inn oppgave om forventet omsetning inneværende år så snart bevilling er innvilget. Denne trenger ikke være bekreftet av regnskapsfører/revisor.

Sanksjoner ved manglende omsetningsoppgave/manglende betaling av gebyr

Manglende innsendelse av omsetningsoppgave og/eller manglende innbetaling av bevillingsgebyr medfører tildeling av to prikker, jf. alkoholforskriften § 10-3.

Bevillingsgebyret

Satsene for bevillingsgebyret finnes i alkoholforskriften. Bevillingsgebyret for 2024 utgjør minimum 1 960 kr for salg og 6 100 kr for skjenking pr. år

Dersom det foreligger avvik mellom forventet omsetning og faktisk omsetning kan kommunen foreta en etterberegning/et etteroppgjør.

Faktura

Faktura for omsetningsgebyret blir sendt til bevillingshaver når omsetningsoppgaven er mottatt.