Temaplan for klima og energi

I tillegg til å være en strategisk plan skal planen være en handlingsplan for kommunens arbeid med reduksjon av klimagassutslipp og energibruk, samt klimatilpasning.

Temaplanen er en videreføring av kommunedelplanen for klima og energi, 2010 – 2014, som ble vedtatt i 2010. Sammenlignet med klima- og energiplanen fra 2010 er det i foreliggende plan et større fokus på å prioritere tiltak som har stor effekt på utslipp og energibruk og hvor kommunen i tillegg har stor påvirkningskraft. Følgende tema er valgt som fokusområder for denne revisjonen: • Arealbruk og transport • Energibruk • Klimavennlige materialer • Avfallshåndtering • Klimatilpasning 

Temaplanen for klima og energi består av to deler, samt en handlingsplan:

Temaplanen for klima og energi. Del 1 (PDF, 4 MB)

  • Introduksjon/innledning
  • Energibruk og klimagassutslipp - mål og handling
  • Klimatilpasninger - mål og handling

Temaplanen for klima og energi. Del 2 (PDF, 6 MB)

  • Faktagrunnlag for planen

Handlingsplan knyttet til temaplan for klima og energi. (PDF, 72 kB)