Reguleringsplan

Planer for Lørenskog kommune

Her finner du planregister med alle reguleringsplaner som gjelder for Lørenskog kommune. 

Nedenfor kan du lese om hva som kjennetegner de ulike typene planer.

Reguleringsplan

En reguleringsplan er et arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Det skal alltid foreligge reguleringsplan før det gis tillatelse til større bygge- og anleggsarbeider.

Reguleringsplanen består av plankart med tilhørende bestemmelser. Det er disse dokumentene som er juridisk bindene. Vedlagt planen følger vanligvis en planbeskrivelse, illustrasjoner og ofte diverse fagrapporter. I Lørenskog kommune gjelder vanligvis kommunedirektørens saksframlegg som planbeskrivelse.

I en del større planer kreves konsekvensutredning, som er en mer omfattende utredning av planens mulige konsekvenser. I slike saker skal det før planen utarbeides, utarbeides et planprogram. Planprogrammet sendes normalt på høring samtidig som det varsles oppstart av planen.

Planprogrammet skal så fastsettes av kommunen ved teknisk utvalg.                                

Hvilke planer som skal utredes framgår av forskrift om konsekvensutredninger.

Det finnes to typer reguleringsplaner:

Områdereguleringsplan

Områdereguleringsplan brukes der kommunen mener det er behov for å utarbeide en mer grovmasket plan for et større område. Dette kan for eksempel være områder der vernehensyn er viktige eller fortettingsområder. Planen kan stille krav om at det utarbeides egne detaljreguleringsplaner i området.

Områdereguleringsplanen er i utgangspunktet kommunens plan, og det er kommunen som skal utarbeide områdereguleringsplaner. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering.

Ingen har imidlertid krav på å få behandlet forslag til områderegulering, og kommunen skal vedta oppstart av og rammer for planarbeidet på ordinær måte. For områdereguleringer med vesentlige virkninger for miljø og samfunn skjer disse rammeavklaringene gjennom arbeidet med planprogrammet. Kommunen kan heller ikke pålegge private eller andre offentlige myndigheter å utarbeide områderegulering, som primært er et kommunalt ansvar, dersom ikke planområdet ligger innenfor en hensynssone med krav om felles planlegging.

En områdereguleringsplan har ingen tidsbegrensinger når det gjelder rettsvirkning og gjelder fram til den blir opphevet. Hvis forslaget til områdereguleringsplaner vesentlig fraviker kommuneplanen skal det utarbeides konsekvensutredning.

Detaljreguleringsplan

Detaljreguleringsplan brukes for å følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i kommuneplanens arealdel eller områderegulering.

Detaljreguleringsplan kan fremmes av "alle", både private og offentlige tiltakshavere, men planforslag må være utarbeidet av fagkyndige.

Utbygging i henhold til plan fremmet med bakgrunn i privat reguleringsforslag må være satt i gang senest ti år etter at planen er vedtatt. Etter søknad kan denne fristen forlenges med to år av gangen.

Forslag til detaljregulering skal i utgangspunktet være i tråd med kommuneplanens arealdel og eventuell områderegulering. For planforslag som ikke er i tråd med kommuneplan eller områderegulering kan kommunen kreve at forslagsstiller utreder konsekvensene av avvikene for at planforslaget skal tas opp til behandling. Kommunen kan også la være å fremme slike forslag til behandling.

For forslag til detaljreguleringsplan der det er vesentlige avvik fra kommuneplanens arealdel eller områderegulering, skal det gjennomføres konsekvensutredning.