Dom i sak om tilknytningsgebyr for avfallssug og konsekvensen av denne

Romerike og Glåmdal tingrett avsa 16. desember 2022 dom i sak om lovligheten av å innkreve et tilknytningsgebyr for avfallssug. Dommen sier at Lørenskog kommune ikke kan ilegge abonnentene et slikt gebyr. Her kan du lese tingretten sin dom i saken. (PDF, 368 kB)

Kommunen mener at dommen er uriktig, men etter en helhetsvurdering har kommunen besluttet å ikke anke dommen. En anke vil medføre kostnader som alle våre avfallsabonnenter vil måtte dekke. Det er ikke ønskelig å utsette abonnentene for en slik utgift og usikkerhet.

Hvordan finansiere anlegget uten tilknytningsgebyr?

I forurensningsloven er det bestemt at alle kostnader knyttet til renovasjon i helhet skal dekkes av abonnentene (selvkost). Det vil si at vi ikke har lov til å dekke kostnader til renovasjon med andre midler enn renovasjonsgebyrer.

Som følge av dommen skal vi nå revidere renovasjonsforskriften slik at bestemmelsen om tilknytningsgebyr blir fjernet. Vi skal også vurdere ulike gebyrmodeller for hvordan kostnader knyttet til anlegget skal fordeles. Gebyrmodellene vil behandles i kommunestyret slik at vi har en ny gebyrmodell på plass fra 1. januar 2024.

Alle faktura vil bli kreditert og innbetalte gebyr tilbakebetalt

I løpet av uke 4 vil alle fakturaer som gjelder tilknytning til anlegget bli kreditert. Abonnenter som har betalt gebyret, vil du innen kort tid få tilbakebetalt gebyret med en rentegodtgjørelse på 2,7 %, som er beregnet etter vanlige utmålingsprinsipper for erstatning. Godtgjørelsen skal dekke den avkastning abonnenten kunne hatt på pengene dersom man hadde disponert de selv. 

Renter regnes fra den datoen kommunen mottok innbetaling fra abonnenten, og vil bli tilbakebetalt til det kontonummeret innbetalingen kom fra. Er det utbygger som har betalt fakturaen på vegne av fakturamottaker, er det de som vil få beløpet tilbakebetalt.

Har du spørsmål vedørende saken eller gebyret?

Har du spørsmål kan disse sendes på e-post til komtek@lorenskog.kommune.no.