Endring i gebyr for feie- og tilsyn med fyringsanlegg

Feier fra NRBR som utfører arbeid på en pipe - Klikk for stort bilde Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR)

Lørenskog kommune har blitt gjort oppmerksom på at årsgebyr for feiing og tilsyn av fyringsanlegg ikke lenger skal inkludere merverdiavgift (moms). Dette betyr at dere som betaler feie- og tilsynsgebyr vil få tilbakebetalt merverdiavgiften på fremtidig faktura, og gebyrene vil bli justert så de ikke lenger inkluderer merverdiavgift.

Allerede fakturerte gebyrer må korrigeres

Feie- og tilsynsgebyr for abonnenter i Lørenskog kommune har frem til mai 2023 blitt fakturert med merverdiavgift. Det vil si at vi nå må gjøre korrigering av gebyrene for feiing og tilsyn, slik at dere abonnenter kun betaler for selve tjenesten uten merverdiavgift.

Abonnenter som har årlig fakturering, har allerede betalt feie- og tilsynsgebyret inkl. mva for hele 2023. De med halvårlig fakturering har betalt til og med 30. juni. Abonnenter med kvartalsfaktura, har betalt for 1. kvartal. Mens de med månedlig fakturering har betalt til og med 31. mai.

Fakturering av termin 6, juni (gjelder abonnenter med månedlig eller kvartals faktura)

Kommunen ble gjort oppmerksom på endringen i Merverdiavgiftshåndboken den 5. mai, rett før planlagt fakturering av termin 6. På denne faktureringen sender vi faktura til abonnenter som har månedlig- eller kvartalsfakturering. For de med månedlig fakturering gjelder faktureringen for perioden 01.06 – 30.06, mens de med kvartalsfaktura gjelder perioden 01.04 – 30.06.

Som følge av endringen ble faktureringen av terminen utsatt. Vi ønsket ikke å fakturere gebyr etter at vi ble bevisste på endringen, samtidig som korrigeringen av gebyret er en administrativ krevende prosess som krever at vi innhenter ekstern bistand.

De kommunale årsgebyrene for termin 6 faktureres nå uten gebyr for feie- og tilsynstjenester.

Korrigering av feie- og tilsyn for alle abonnenter

Som abonnent vil du motta en egen faktura hvor korrigeringen av feie- og tilsynsgebyret gjennomføres. Det er for tidlig å si når korrigeringen blir gjennomført, da vi er avhengig av ekstern bistand for å gjøre korrigeringen. Hele kommune-Norge står i den samme utfordringen, vi er derfor flere som står i kø for å få bistand.

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål til endringen eller generelt om feie- og tilsynstjenesten ønsker vi at dette sendes skriftlig på e-post til gebyr@lorenskog.kommune.no, men du kan også ta kontakt med oss på telefon 67 93 42 00.

Merverdiavgiftshåndboken 2023 - Offentlig myndighetsutøvelse

Følgende fremgår av punkt 3-9.2 i MVA-håndboken:

Lovpålagt tilsyn/kontroll (herunder feiing av piper ved behov), gjennomføres for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon. Slike tjenester ytes med hjemmel i offentligrettslig regelverk, og som ledd i offentlig myndighetsutøvelse. Det skal dermed ikke beregnes merverdiavgift på gebyret. Kommunen kan på grunnlag av privatrettslige avtaler inngå samarbeid med andre kommuner og/eller private underleverandører om den praktiske gjennomføringen av tilsyn og feiing, men det er like fullt offentlig myndighetsutøvelse når den ansvarlige kommunen krever dekning for sine kostnader fra sine egne innbyggere.

Som følge av at omsetning av tjenester som ytes som ledd i offentlig myndighetsutøvelse er unntatt fra merverdiavgiftsloven, er det ikke fradragsrett for inngående avgift på anskaffelser som foretas til bruk i slik virksomhet. I stedet kan kommunen som nevnt kreve kompensasjon etter lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (merverdiavgiftskompensasjonsloven). Gebyr for offentlig myndighetsutøvelse anses ikke som økonomisk aktivitet etter merverdiavgiftskompensasjonsloven § 4 andre ledd nr. 4.

Her kan du lese mer om feie og tilsynstjenesten.